free web hosting | free hosting | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
Internet Games
Fun to Play!
Click Here
Make Money
Work at Home
Click Here
Is Your Data
SAFE?
Click Here
Online Shopping
Made Easy!
Click Here
Find More!

 
ความจริงที่ควรรู้เกี่ยวโรคซิลิโคซิส

โรคซิลิโคซิสคืออะไร
โรคซิลิโคซิสเป็นโรคร้าย ที่เมื่อเกิดขึ้นกับคนเราแล้ว ไม่สามารถรักษาให้หายได้ ทำให้เกิดการพิการของปอด และทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้
สาเหตุของการเกิดโรคซิลิโคซิส เกิดจากการหายใจรับเอาฝุ่นละอองขนาดเล็กของสารประกอบซิลิกา ซึ่งเป็นสารประกอบที่สำคัญที่มีอยู่ทั่วไปบนเปลือกโลก
เข้าไปสะสมอยู่ในปอดจำนวนมาก เมื่อเราหายใจเข้าไปปอดจึงไม่สามารถรับก้าซออกซิเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้ร่างกาย
มีสุขภาพดีอยู่ได้ จากสถิติในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า มีคนงานมากกว่า 100,000 คน ที่กำลังเสี่ยงต่อการเกิดโรคซิลิโคซิส เนื่องจากกำลังสัมผัสกับฝุ่น
ชนิดนี้ มีคนงานมากกว่าปีละ 250 คนเสียชีวิตด้วยโรคร้ายนี้ นอกจากนี้จากการศึกษาพบว่าการสัมผัสกับฝุ่นปริมาณมากเกินกว่ามาตรฐานความปลอดภัย
เป็นเวลานานๆ ยังมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำให้เกิดโรค หลอดลมอักเสบ โรคถุงลมโป่งพอง วัณโรคปอด และโรคมะเร็งที่ปอดอีกด้วย

โรคซิลิโคซิส สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของฝุ่นที่คนเราหายใจเข้าไปและระยะเวลาที่คนเรารับฝุ่นละออง คือ
- โรคซิลิโคซิสเรื้อรัง มักเกิดขึ้นจากการหายใจรับฝุ่นที่มีความเข้มข้นไม่มากนัก ต้องใช้เวลาประมาณ 10 ปีขึ้นไป จึงจะทำให้เกิดอาการของโรค
- โรคซิลิโคซิสเร่งรัด มักเกิดขึ้นจากการหายใจรับฝุ่นที่มีความเข้มข้นมากขึ้น จะใช้เวลาประมาณ 5 -10 ปี จึงจะทำให้เกิดอาการของโรค
-โรคซิลิโคซิสเฉียบพลัน มักเกิดขึ้นจากการหายใจรับฝุ่นที่มีความเข้มข้นสูงมากๆ จะทำให้เกิดอาการของโรคขึ้นได้ภายในเวลา 2-3 สัปดาห์ หรือนานน้อยกว่า 5 ปี แล้วแต่ปริมาณของฝุ่นที่ร่างการได้รับ

เราจะรู้ได้อย่างไรว่ากำลังเสี่ยงที่จะเกิดโรคซิลิโคซิส
การทำงานหรืออาศัยอยู่ในบรเวณที่มีปริมาณฝุ่นละอองมากๆ เป็นภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค โรคซิลิโคซิส ได้มากที่สุด
การประเมินสภาวะของโรคอาจทำได้โดยง่าย เช่นหากพบว่ามีบุคคลอื่นที่อยู่ในสภาวะเช่นเดียวกับท่าน คนใดคนหนึ่งป่วย
เป็น โรคซิลิโคซิส แสดงว่าท่านเองก็กำลังอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคนี้สูงมากเช่นกัน
ตัวอย่างสภาวะที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดซิลิโคซิส
- สถานที่ก่อสร้างต่างๆ เช่นการก่อสร้างอาคาร ถนน อุโมงค์ เป็นต้น
- ในเหมืองแร่และเหมืองหิน เช่น การโม่บดแร่และหิน การขนส่งแร่และหิน การเจาะระเบิด การตัด การขัดหิน เป็นต้น
- บริเวณที่มีการจราจรคับคั่งเช่นในเมืองใหญ่ๆ
- โรงงานเซรามิก
- โรงงานทำสบู่และผงซักฟอก
- โรงงานทำแก้ว
- โรงงานหินแกรนิต หินอ่อน และหินอื่นๆ
- การเกษตร
- อู่ต่อเรือ หรือสถานที่ที่มีการเจียรไนโลหะหรือการขัดวัสดุต่างๆด้วยการเจียไน

คนที่เป็นโรคซิลิโคซิสมีอาการอย่างไรบ้าง

โรคซิลิโคซิสเรื้อรังเป็นโรคที่มักเกิดขึ้นได้มากที่สุด โรคนี้อาจไม่สามารถตรวจพบได้ในระยะแรกของการเกิดโรค และอาจไม่ปรากฎอาการใดๆ
จนกระทั่งเวลาผ่านไป 15 - 20 ปี เมื่อร่างกายไม่สามารถต่อต้านกับการสะสมตัวของฝุ่นในปอดได้อีกต่อไปก็จะเกิดอาการเจ็บป่วยต่างๆ ขึ้นได้เช่น

ระบบการหายใจติดขัดและเกิดอาการต่อมาได้แก่
- การไอและจามอย่างรุนแรงเป็นเวลานานๆ
- อ่อนเพลีย ไม่มีกำลัง
- เบื่ออาหาร
- เจ็บหน้าอก
- มีไข้สูง

จะรู้ได้อย่างไรว่าเรากำลังเป็นโรคซิลิโคซิส
หากมีความจำเป็นต้องสัมผัสกับบริเวณที่มีฝุ่นหนาแน่น ควรต้องมีการไปพบแพทย์อยู่เสมอ การเอกส์เรย์ ปอดควรทำทุกๆ 1ปี หรือ 6 เดือน
แพทย์จะเป็นผู้บอกท่านได้ดีที่สุดว่าท่านกำลังเป็นโรคซิลิโคซิส

หากท่านเป็นคนงานท่านจะสามารถป้องกันโรคซิลิโคซิสได้อย่างไร
- ทำงานร่วมกับนายจ้างเพราะนายจ้างของท่านมีโอกาสรับรู้สภาวะที่จะทำให้เกิดโรคซิลิโคซิสได้ดีกว่าท่าน
- ใช้ระบบกำจัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพ และต้องแน่ใจว่าระบบกำจัดฝุ่นทำงานตามปกติ ไม่บกพร่อง ต้องบอกนายจ้างของท่านทันทีหาก
ระบบกำจัดฝุ่นไม่ทำงาน หรือเกืดความบกพร่องในการทำงาน
1 
- จำกัดการเกิดฝุ่นให้น้อยที่สุด เช่นการกำจัดฝุ่นด้วยเครื่องดูดฝุ่นคุณภาพดี การใช้น้ำในการล้างฝุ่นแทนการเป่าฝุ่นให้ฟุ้งกระจายดดยใช้เครื่องอัดลม หรือการปัดกวาดฝุ่นแบบแห้ง
- สวมเครื่องป้องกันฝุ่นในการหายใจเมื่อจำเป็นต้องอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นมากๆ และต้องแน่ใจว่าเครื่องป้องกันฝุ่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
หมั่นโกนหนวดหรือเคราซึ่งอาจทำให้การกรองฝุ่นของเครื่องป้องกันฝุ่นมีประสิทธิภาพต่ำลง
- มีส่วนรู้เห็นในการตรวจวัดปริมาณฝุ่นในอากาศในบริเวณที่ท่านทำงานอยู่ หมั่นตรวจสุขภาพอยู่เสมอ เข้าร่วมในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
เพื่อป้องกันโรคซิลิโคซิสที่จัดโดยหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่นๆ
- บอกนายจ้างของท่าน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าท่านรู้สึกห่วงใยในสุขภาพของท่าน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นที่ท่านได้สัมผัส จากการทำงานประจำวัน
-โปรดระลึกไว้เสมอว่าหากท่านสัมผัสกับฝุ่นซึ่งอาจเป็นวัสดุมีพิษการปฏิบัติตัวต่อไปนี้นับว่ามีส่วนสำคัญในการรักษาสุขภาพของตัวท่านเอง
- หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มน้ำ หรือรับประทานอาหาร ในสถานที่ที่มีฝุ่นมากๆ
- ล้างมือ และล้างหน้าให้สะอาดก่อนการรับประทานอาหาร ภายหลังจากการปฏิบัติงาน ในสถานที่ที่มีฝุ่นมากๆ
- ใช้เสื้อผ้าที่ซักได้ง่ายแห้งเร็ว พยายามเปลี่ยนชุด และอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดภายหลังการทำงาน ในสถานที่ที่มีฝุ่นมากๆ

ในฐานะที่ท่านเป็นนายจ้างท่านควรปฏิบัติอย่างไรบ้างเพื่อป้องกันโรคซิลิโคซิส
- ตั้งสัตย์ปฏิญาณที่จะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อป้องกันไม่ให้มีคนงานในหน่วยงานของท่านเป็นโรคนี้
- ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัดในการดำเนินการใดๆ เพื่อการป้องกันการเกิดโรคนี้ เช่นหากพบว่ามีปริมาณฝุ่นละออง
ในที่ทำงานมากเกินมาตรฐานความปลอดภัย ควรหาทางปรับเปลี่ยนมาใช้เครื่องกำจัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมที่สุดมาแทนที่ระบบกำจัดฝุ่นแบบเก่า
และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นส่วนบุคคล ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่นได้อย่างเต็มที่ ให้แก่คนงานทุกคน พร้อมทั้งออกข้อบังคับให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันฝุ่นตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติงาน
-หมั่นตรวจวัดฝุ่นในสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ต่างๆ เช่น
- ให้แน่ใจได้ว่าระบบกำจัดฝุ่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันฝุ่นส่วนบุคคลที่เหมาะสม
- กำหนดระยะเวลาในการตรวจสุขภาพของคนงานได้ถูกต้อง
- เลือกใช้วัสดุที่มีอันตรายน้อยกว่าทดแทนวัสดุที่มีอันตรายสูง
- ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง และต้องแน่ใจเสมอว่าเครื่องมือดังกล่าวทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่มีความบกพร่องใดๆ
- หมั่นฝึกอบรมคนงานเกี่ยวกับสุขภาพ การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองเพื่อไม่ให้ได้รับฝุ่นมากเกินไป
- ใช้ระบบเปียกในการทำความสะอาดฝุ่นแทนการใช้เครื่องอัดลมหรือการทำความสะอาดฝุ่นแบบแห้ง
- ให้การตรวจสุขภาพคนงานอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะการเอกซ์เรย์ปอดควรทำอย่างน้อย  ปีละ 1 ครั้ง หรือหากจำเป็นมากกว่านั้นอาจทำทุกๆ 6 เดือน
- เมื่อมีคนงานคนใดคนหนึ่งในหน่วยงานของท่านเป็นโรคซิลิโคซิส จะต้องรายงานแก่หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที
- ติดประกาศคำเตือนเป็นอักษรชัดเจนในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการที่จะทำให้เกิดโรคซิลิโคซิส
- ติดประกาศกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการการเกิดโรคนี้
- ต้องแน่ใจอยู่เสมอว่าเครื่องป้องฝุ่นส่วนบุคคลมีความสะอาดเพียงพอ และสามารถกรองฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่แน่ใจให้ปรึกษาหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานของรัฐควรปฏิบัติงานอย่างไรเพื่อป้องกันคนงานเป็นโรคซิลิโคซิส

- หมั่นตรวจวัดเพื่อตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองในสถานที่ทำงานที่มีปริมาณฝุ่นละอองมากๆ อยู่เสมอเพื่อให้ทราบว่าสถานที่นั้นๆ มีปริมาณฝุ่นเกินกว่ามาตฐานความปลอดภัยหรือไม่
- ให้บริการตรวจสุขภาพคนงานอย่างสม่ำเสมอ
- กำกับดูแลให้คนงานใช้อุปกรณ์ป้องกันฝุ่นส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
- กำกับดูแลให้มีการใช้ระบบกำจัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพ
ที่มา  ย้อนกลับ