free web hosting | free hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

การทำเหมืองหินแบบขั้นบันไดบนภูเขา (Open Cast Quarry)

และ

การทำเหมืองหินแบบขั้นบันไดในพื้นที่ราบ (Open Pit Quarry)

บทนำ

การทำหมืองหินในประเทศไทย แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามวิธีการทำเหมือง และลักษณะภูมิประเทศได้ 3 ประเภท คือ

การทำเหมืองหินแบบห้อยโหนเจาะและระเบิดหินเป็นหน้าผาในพื้นที่ที่เป็นภูเขาหินปูน

สาเหตุที่มาของการทำเหมืองหินโดยวิธีนี้ คือ

- การมีพื้นที่ในการทำเหมืองจำกัด: การทำเหมืองหินลักษณะนี้มักเป็นรูปแบบการทำเหมือง ที่พัฒนามาจากการระเบิดและย่อยหินในพื้นที่ใบอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เนื่องจากพื้นที่ใบอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินมีพื้นที่จำกัด จึงไม่สามารถพัฒนาให้มีหน้าเหมืองแบบขั้นบันไดได้ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวย (ลักษณะภูมิประเทศที่มักเป็นภูเขาสูง ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของภูเขาหินปูนโดยทั่วไป) การมีพื้นที่จำกัดยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาหน้าเหมืองให้เป็นขั้นบันได เนื่องจากไม่คุ้มค่าต่อการพัฒนาและผู้ประกอบการไม่มีความมั่นใจในการลงทุนขนาดใหญ่ เพราะมีปริมาณหินที่ได้รับสัมปทานน้อย และไม่มั่นใจว่าจะสามารถต่อใบอนุญาตตามมาตรา9 ได้ เมื่อใบอนุญาตฯ หมดอายุ

- การจ้างเหมาเจาะระเบิด : ผู้ประกอบการมักใช้วิธีการจ้างเหมาเจาะระเบิดเพื่อการผลิตหิน โดยใช้คนห้อยโหนเจาะโดยใช้เครื่องเจาะแจ็คแฮมเมอร์ (Jack hammer) เป็นเครื่องเจาะระเบิด ผู้รับเหมาเจาะระเบิดมักไม่รู้จักวิธีการพัฒนาหน้าเหมืองให้เป็นขั้นบันได หรืออาจเกิดจากผู้ประกอบการไม่ต้องการเงินลงทุนในการซื้อเครื่องเจาะระเบิดขนาดใหญ่ โดยเห็นว่าการดำเนินการโดยการจ้างเหมาะเจาะระเบิดแบบการห้อยโหนเจาะก็ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีมากอยู่แล้ว ในบางพื้นที่เมื่อหน้าเหมืองได้พัฒนาไปจนถึงระดับต่ำกว่าระดับพื้นดินแล้ว ก็ยังคงมีการห้อยโหนเจาะระเบิดอยู่เช่นเดิม

- ข้อจำกัดตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พื้นที่ใบอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ห้ามใช้รูเจาะระเบิดขนาดโตกว่า 1 1/2 นิ้ว เนื่องจากเกรงว่าจะทำให้เกิดผลกระทบด้านเสียงดังและความสั่นสะเทือนจากการระเบิดอย่างรุนแรง เป็นสาเหตุที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้ยังมีการเจาะระเบิดแบบห้อยโหนเจาะอยู่เช่นเดิมแม้ว่าระดับหน้าเหมืองจะต่ำกว่าระดับผิวดิน

ข้อเสียของการทำเหมืองหินแบบห้อยโหนเจาะ

- หน้าเหมืองมีลักษณะสูงชันไม่มีความปลอดภัยในการทำงาน เห็นได้จากมีการพังทลายของหน้าผาหินเกิดขึ้นอยู่เสมอ

- ไม่สามารถควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการทำเหมืองได้โดยเฉพาะผลกระทบจากเสียงดังจากการระเบิด

- ปัญหาสวัสดิภาพและสุขภาพของคนงาน เช่นช่างเจาะระเบิดที่ต้องเสี่ยงภัยในการทำงานตลอดเวลา นอกจากเสี่ยงภัยต่อการพลัดตกลงมาจากหน้าผาและหินร่วงลงมากระทบแล้ว ยังต้องหายใจรับเอาฝุ่นที่เกิดจากการเจาะระเบิดอยู่ตลอดเวลา

- ลักษณะหน้าเหมืองไม่เอื้ออำนวยต่อการวางแผนการจัดการด้านการผลิตหินได้ เมื่อมีความต้องการการผลิตมากขึ้นจะไม่สามารถขยายอัตราการผลิตได้ทันกับความต้องการการใช้หินได้เนื่องจากลักษณะหน้างานไม่เอื้ออำนวยต่อการขยายอัตราการผลิต

- ต้นทุนการผลิตสูงกว่าการทำเหมืองแบบขั้นบันไดเนื่องจากใช้เครื่องเจาะระเบิดขนาดเล็ก

- การผลิตหินต้องการคนงานจำนวนมากและในอนาคตมีแนวโน้มจะหาแรงงานด้านนี้ยากขึ้น

ข้อดีของการทำเหมืองหินแบบห้อยโหนเจาะ

- เงินลงทุนต่ำ

- ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหน้าเหมืองมากนัก

- ในบางกรณีหากมีการเจาะระเบิดที่ถูกวิธีอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านเสียงดังและความสั่นสะเทือนน้อยกว่าการเจาะระเบิดด้วยเครื่องเจาะขนาดใหญ่

การทำเหมืองหินแบบขั้นบันไดในพื้นที่บนภูเขา (Open cast Quarry)

การทำเหมืองหินลักษณะนี้ มักเป็นการทำเหมืองหินในพื้นที่ประทานบัตรจากกรมทรัพยากรธรณี เช่นเป็นการทำเหมืองหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ อุตสาหกรรมฟอกหนัง และอุตสาหกรรมอื่น ๆ รวมถึงการทำเหมืองแร่โดโลไมต์ เหมืองแร่ฟอสเฟต และเหมืองแร่อื่น ๆ ซึ่งมักมีหินปูนหรือหินชนิดอื่นเป็นหินเพื่ออุตสาหกรรมการก่อสร้าง เป็นส่วนพลอยได้

การทำเหมืองหินลักษณะนี้มักมีการทำเหมืองเป็นขั้นบันได มีความสูงของหน้าเหมือง 8-20 เมตร กว้าง 10-200 เมตร หน้าเหมืองมักมีลักษณะการพัฒนาอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม มีความปลอดภัยสูงและสามารถควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้จำกัดอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

ข้อดีของการทำเหมืองแบบขั้นบันไดในพื้นที่บนภูเขา

- มีความปลอดภัยในการทำงานสูง

- ลักษณะหน้าเหมืองเอื้ออำนวยต่อการวางแผนการจัดการด้านการผลิตได้เป็นอย่างดี ง่ายต่อการเพิ่มกำลังการผลิตและสามารถเลือกผลิตหินที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดหรือความต้องการการใช้หินได้ดี

- สามารถควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มีความจำกัดได้

- อัตราส่วนการผลิตต่อจำนวนคนงานสูงเนื่องจากการทำเหมืองใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ใช้คนงานน้อย และใช้คนงานระดับช่างฝีมือแรงงานเป็นส่วนใหญ่

- ต้นทุนการผลิตต่ำเนื่องจากใช้เจาะระเบิดและเครื่องจักรอุปกรณ์ขนาดใหญ่เป็นส่วนใหญ่

- ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ดินกรรมสิทธิ์มากนักเพราะพื้นที่มักเป็นพื้นที่ป่า

 

ข้อเสียของการทำเหมืองแบบขั้นบันไดในพื้นที่บนภูเขา

- ใช้เงินลงทุนสูง

- ใช้เวลาและเงินลงทุนในการพัฒนาหน้าเหมืองมาก

- การทำเหมืองต้องใช้วิศวกรเหมืองแร่ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์สูง ตลอดจนต้องใช้บุคลากรที่มีคุณภาพสูง

- หากมีการออกแบบการปฏิบัติงานที่ไม่ดีพอบางครั้งอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงได้เช่น ผลกระทบด้านเสียงดัง คลื่นอากาศ (Air Blast) และความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหิน ปัญหาฝุ่นละอองจากการทำเหมืองเป็นต้น

- ถ้าจุดที่มีการทำเหมืองอยู่สูงจากระดับพื้นดินมาก ๆ อาจทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหน้าเหมืองและค่าใช้จ่ายในการขนส่งค่อนข้างสูง การแก้ปัญหาโดยการทำ Chute เพื่อเทหินลงมาทำให้เกิดฝุ่นมากและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการตักและขนแร่ซ้ำซ้อน

- อาจทำให้เสียทัศนียภาพในระหว่างการทำเหมืองและระวห่างที่การฟื้นฟูสภาพการทำเหมืองแล้วยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร

- เมื่อเปรียบเทียบกับการทำเหมืองแบบขั้นบันไดบนที่ราบ การทำเหมืองแบบขั้นบันไดบนภูเขา มักเป็นการทำเหมืองในพื้นที่ป่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ดินแต่ต้องเสียค่าใช้พื้นที่ป่าให้แก่กรมป่าไม้และเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่กรรมสิทธิ์หรือพื้นที่ราบ

การทำเหมืองหินแบบขั้นบันไดในพื้นที่ราบ

การทำเหมืองหินลักษณะนี้เป็นการทำเหมืองหินในพื้นที่ประทานบัตรที่ได้รับอนุญาตจากกรมทรัพยากรธรณี และการทำเหมืองหินเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ในพื้นที่กรรมสิทธิ์ี่ เช่นการทำเหมืองหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ การทำเหมืองหินบะซอลต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างที่ บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ การทำเหมืองหินปูนและหินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างในบางพื้นที่ เป็นต้น การทำเหมืองหินวิธีนี้มีวิธีการทำงานคล้ายกับการทำเหมืองแร่ยิบซัมและแอนไฮไดร ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี นครสวรรค์ และพิจิตร การทำเหมืองแร่ลิกไนต์ที่จังหวัดลำปางและลำพูน การทำเหมืองแร่ดีบุกในแหล่งลานแร่ในอดีต และการทำเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ที่จังหวัดตาก

การทำเหมืองแร่และเหมืองหินบนพื้นราบ มักเป็นการทำเหมืองที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ใช้เครื่องเจาะระเบิดและเครื่องจักรอุปกรณ์ในการทำเหมืองขนาดปานกลางถึงขนาด ใหญ่ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง หน้าเหมืองมักจะมีความปลอดภัยสูง ยกเว้นการทำเหมืองเพียงบางแห่งที่ยังอาจมีการทำเหมืองที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โดยมีการทำเหมืองไปตามสายแร่ ไม่มีข้อมูลการเจาะสำรวจแร่ที่เพียงพอ หน้าเหมืองมักยังคงมีสภาพสูงชัน เนื่องจากผู้ประกอบการใช้ผู้รับเหมาในการผลิตแร่ ซึ่งผู้รับเหมามักไม่ต้องการรับผิดชอบเรื่องการเปิดหน้าดินและมุ่งผลิตแร่เพียงอย่างเดียว เมื่อทำเหมืองไปได้ระยะหนึ่งจึงเกิดหน้าเหมืองสูงชันไม่ปลอดภัย ยากต่อการพัฒนาให้มีลักษณะถูกต้องตามหลักวิศวกรรมได้ นอกจากจะมีการเจาะสำรวจให้ทราบรายละเอียดของรูปร่างการวางตัวปริมาณสำรองและคุณภาพของแร่เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการทำเหมืองเสียก่อน ซึ่งมักต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง

ข้อดีของการทำเหมืองหินแบบขั้นบันไดในพื้นที่ราบ

- ไม่ทำให้เสียทัศนียภาพทั้งในระหว่างการทำเหมืองและภายหลังการทำเหมืองแล้ว เนื่องจากเป็นการทำเหมืองในที่ราบและในระดับที่ต่ำกว่าระดับผิวดิน

- สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่ทำเหมืองแล้วเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำของชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว การประมง หรือเป็นพื้นที่ทิ้งขยะแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

- สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะผลกระทบด้านเสียงดังและคลื่นอากาศ (Air Blast) และผลกระทบด้านฝุ่นที่เกิดจากการผลิตหิน

- ต้นทุนการผลิตต่ำเนื่องจากใช้เครื่องเจาะระเบิดและเครื่องจักรอุปกรณ์ในการทำเหมืองที่เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่

- อัตราส่วนการผลิตต่อจำนวนคนสูงใช้คนงานน้อย

- หากเปรียบเทียบกับการทำเหมืองหินแบบขั้นบันไดบนพื้นที่ภูเขาการทำเหมืองหินแบบขั้นบันไดในพื้นที่ราบมีข้อดีคือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการพัฒนหน้าเหมืองให้เป็นหน้าเหมืองแบบขั้นบันไดซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้อาจสูงถึง 50-100 ล้านบาทต่อการพัฒนาหน้างานหนึ่งหน้างาน

ข้อเสียของการทำเหมืองหินแบบขั้นบันไดในพื้นที่ราบ

- อาจเกิดปัญหาน้ำท่วมขุมเหมือง หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำออกจากขุมเหมืองจำนวน เมื่อขุมเหมืองมีความลึกระดับหนึ่ง หากพื้นที่ที่มีการทำเหมืองเป็นพื้นที่มีฝนตกชุก หรือมีน้ำใต้ดินอยู่ในพื้นที่ปริมาณมาก ดังนั้นก่อนการตัตสินใจในการทำเหมืองหินในพื้นที่ราบ ควรต้องมีการเจาะสำรวจเพื่อทราบความหนาของชั้นหิน และวัดอัตราการไหลของน้ำไต้ดินบริเวณนั้นเพื่อนำมาประเมินปริมาณน้ำใต้ดินที่จะต้องสูบออกขณะที่มีการทำเหมืองหิน

- เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งหินมากขึ้นเมื่อขุมเหมืองมีความลึกมากขึ้นและเมื่อขุมเหมืองมีความลึกมาก ๆ ค่าใช้จ่ายในการผลิตโดยรวมอาจไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการแข่งขันกันผลิตหินปริมาณมากๆ

- หากมีการออกแบบการเจาะระเบิดหินไม่ดีพอขณะที่ขุมเหมืองยังมีความลึกไม่มากพอ อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากความสั่นสะเทือนจากการระเบิดได้ง่ายกว่าการทำเหมืองหินแบบขั้นบันไดบนพื้นที่ที่เป็นภูเขา (แต่จะป้องกันผลกระทบที่เกิดจากเสียงดังและคลื่นอากาศ (Air Blast) ที่เกิดจากการระเบิดได้ง่ายกว่า

- การทำเหมืองจำเป็นต้องมีรายละเอียดการเจาะสำรวจที่ดี เพื่อทราบรูปร่างการวางตัว ปริมาณ และคุณภาพของหินอย่างละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจการลงทุน และการวางแผนการทำเหมืองและการผลิตหินอย่างมีประสิทธิภาพ (แม้การทำเหมืองหินแบบขั้นบันไดบนพื้นที่ภูเขาก็มีความจำเป็นต้องมีข้อมูลรายละเอียดส่วนนี้เช่นกัน)

- เสียพื้นที่ราบซึ่งอาจใช้เป็นพื้นที่ประกอบอาชีพอย่างอื่นได้หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อพื้นที่กรรมสิทธิจำนวนมาก

 

 

การประเมินต้นทุนการทำเหมือง

เงื่อนไขของการประเมินต้นทุน

การทำเหมืองหินแบบขั้นบันไดบนภูเขา

-แบ่งการประเมินออกเป็นการทำเหมืองที่มีกำลังการผลิต 1,500 ตัน/วัน หรือ 40,000 ตัน/เดือน และ ที่กำลังการผลิต 4,000 ตัน/วัน หรือ 100,000 ตัน /เดือน

-ภูเขาสูงประมาณ 100 เมตรเป็นพื้นที่ป่ามีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ เป็นพื้นที่ที่ทำเหมืองได้ทั้งหมด แต่ต้องซื้อพื้นที่ราบเชิงเขาเพื่อทำโรงโม่หิน และสำนักงานประมาณ 25 ไร่

- ปริมาณสำรองของหินที่ทำเหมืองได้ ไม่น้อยกว่า 12 ล้านตัน

-เมื่อกำลังการผลิตปีละ 480,000 ตัน ดังนั้นสามารถทำเหมืองได้ไม่น้อยกว่า 25 ปี

- เมื่อกำลังการผลิตปีละ 1,200,000 ตัน ดังนั้นสามารถทำเหมืองได้ไม่น้อยกว่า 10ปี

การทำเหมืองหินแบบขั้นบันไดในพื้นที่ราบ

-แบ่งการประเมินออกเป็นการทำเหมืองที่มีกำลังการผลิต 1,500 ตัน/วัน หรือ 40,000 ตัน/เดือน และ ที่กำลังการผลิต 4,000 ตัน/วัน หรือ 100,000 ตัน /เดือน

-มีพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด 100 พื้นที่สำหรับการทำเหมือง 90 ไร่ หรือ 144,000 ตารางเมตร สมมุติให้มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 300 เมตร ยาว 480 เมตร คิดปริมาณเมื่อมีการเปิดหน้าเหมืองลึก 35 เมตรโดยมีความลาดชันของหน้าเหมือง 45 องศาพื้นที่ก้นขุมเหมืองประมาณ 74 ไร่ ปริมาณหินที่ได้ ไม่น้อยกว่า 12 ล้านตัน

-เมื่อกำลังการผลิตปีละ 480,000 ตัน ดังนั้นสามารถทำเหมืองได้ไม่น้อยกว่า 25 ปี

-เมื่อกำลังการผลิตปีละ 1,200,000 ตัน ดังนั้นสามารถทำเหมืองได้ไม่น้อยกว่า 10ปี

ต้นทุนการผลิตหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมหินก่อสร้าง

การทำเหมืองหินแบบขั้นบันไดบนภูเขา

ประมาณการต้นทุน เพื่อการทำเหมืองหินและโรงโม่หิน อัตรากำลังการผลิต 40,000 ตัน ต่อเดือน

ต้นทุนด้านค่าที่ดิน ค่าเจาะสำรวจและประเมินผล และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งประทานบัตร เป็นเงินประมาณ 10,000,000 บาท รายละเอียดดังนี้

- ค่าซื้อที่ดินรอบ ๆ ภูเขาประมาณ 25 ไร่ ๆ ละ 100,000 บาท เงิน 2,500,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งประทานบัตร 1,000,000 บาท

- ค่าเจาะสำรวจประมาณ 1,000 เมตรๆ ละ 1,500 บาท เงิน 1,500,000 บาท

- ค่าพัฒนาหน้าเหมืองให้เป็นขั้นบันได และค่าตัดถนน โดยให้ภูเขาสูงประมาณ 100 เมตร ต้องตัดถนนยาวประมาณ 1,500 เมตร กว้าง 8 เมตร ราคาเมตรละ 2,500 บาท คิดเป็นเงิน 3,750,000 บาท รวมค่าพัฒนาหน้าเหมืองเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 5,000,000 บาท

 

ต้นทุนด้านเครื่องจักรอุปกรณ์ในการทำเหมืองประมาณ 26,250,000 บาท รายละเอียดดังนี้

- เครื่องเจาะ Top Hammer ขนาดหัวเจาะ 3 นิ้ว 1 เครื่องพร้อมเครื่องอัดลมขนาด 750 cfm. 1 เครื่อง รวมกัน ราคา ประมาณ 4,000,000 บาท

- เครื่องเจาะ แจ็คแฮ็มเมอร์ 3 ชุดราคาประมาณ 150,000 บาท

- รถขุด Back hoe ขนาดบุ้งกี๋ 1.2 ลบ.เมตร ขนาด 200 แรงม้า 2 คัน ราคาคันละ 4.5 ล้าน บาท รวมกันราคา ประมาณ 9,000,000 บาท

- รถบรรทุก 10 ล้อ 6 คัน ราคาคันละ 2 ล้านบาท

รวมกัน ราคา ประมาณ 12,000,000 บาท

- รถบรรทุกน้ำ 1 คัน พร้อมถังน้ำ 6,000 ลิตร ราคา ประมาณ 800,000 บาท

- รถกะบะสำหรับบริการ 1 คัน ราคา ประมาณ 300,000 บาท

ต้นทุนส่วนโรงโม่หิน ราคา ประมาณ 24,000,000 บาท

- โรงโม่หิน 1 ชุด ประกอบด้วย jaw crusher ขนาด 40”x32” 1 ชุด jaw crusher ขนาด

40”x8” 4 ชุด ตะแกรงสั่น 3 ชุด สายพาน และโครงสร้างทั้งหมด

รวมกัน ราคา ประมาณ 20,000,000 บาท

- รถตักล้อยาง ขนาดบุ้งกี๋ 2.3 ลบ.เมตร 1 คัน ราคา ประมาณ 4,000,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

1. ค่าเสื่อมราคา ประมาณเดือนละ 452,083 บาท ประกอบด้วย

ส่วนเหมืองหิน เดือนละ 252,083 บาท

- ค่าซื้อที่ดินค่าเจาะสำรวจและใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งประทานบัตรรวม 10,000,000 บาท คิดค่าเสื่อมราคา 25 ปี ปีละ 400,000 ล้านบาท หรือเดือนละ 33,333 บาท

- ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรอุปกรณ์ในการทำเหมือง เงิน 26,250,000 บาท คิดค่าเสื่อมราคา 10 ปี ปีละ 2,625,000 หรือเดือนละ 218,750 บาท

ส่วนโรงโม่หิน เดือนละ 200,000 บาท

- โรงโม่หินราคา 20,000,000 บาท คิดค่าเสื่อมราคา 10 ปี ปีละ 2,000,000 เดือนละ 166,667 บาท

- รถตักตักล้อยาง 1 คัน ราคา 4,000,000 บาท คิดค่าเสื่อมราคา 10 ปี ปีละ 400,000 บาท เดือนละ 33,333 บาท

 

 

 

 

ตารางรายละเอียดการคิดค่าเสื่อมราคา ต่างๆ ของการทำเหมืองหินแบบขั้นบันได บนภูเขา และโรงโม่หิน กำลังการผลิต 40,000 ตัน/เดือน

รายการ

ราคา (บาท)

ประเมินอายุ

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคา

การใช้งาน(ปี)

ต่อปี (บาท)

ต่อเดือน (บาท)

ค่าที่ดิน ค่าเจาะสำรวจ และประทานบัตร

ค่าซื้อที่ดิน 25 ไร่

2,500,000

25

100,000

8,333

ค่าเจาะสำรวจ

1,500,000

25

60,000

5,000

ค่าใช้จ่ายเพื่อได้มาซึ่งประทานบัตร

1,000,000

25

40,000

3,333

ค่าพัฒนาหน้าเหมืองให้เป็นขั้นบันได

5,000,000

25

200,000

16,667

รวม

10,000,000

400,000

33,333

เครื่องจักรอุปกรณ์ ส่วนเหมืองหิน

เครื่องเจาะและเครื่องอัดลม

4,000,000

10

400,000

33,333

เครื่องเจาะ Jack Hammer 3 ชุด

150,000

10

15,000

1,250

รถขุด Back hoe 2 คัน

9,000,000

10

900,000

75,000

รถบรรทุก 10 ล้อ 6 คัน

12,000,000

10

1,200,000

100,000

รถบรรทุกน้ำ 1 คัน

800,000

10

80,000

6,667

รถกะบะสำหรับงานบริการ 1 คัน

300,000

10

30,000

2,500

รวม

รวมค่าเสื่อมราคาส่วนเหมืองหิน

36,250,000

3,025,000

252,083

เครื่องจักรอุปกรณ์ ส่วนโรงโม่หินหิน

โรงโม่หิน 1 ชุด

20,000,000

10

2,000,000

166,667

รถตักล้อยาง 1 คัน

4,000,000

10

400,000

33,333

รวม

24,000,000

2,400,000

200,000

รวมค่าเสื่อมราคาทั้งสองส่วน

60,250,000

5,425,000

452,083

 

 

 

 

 

 

2. ค่าจ้างแรงงานประมาณเดือนละ 315,000 บาท

ประเมิน ค่าจ้างแรงงานประมาณ เดือนละ315,000 บาท ตามรายการการประเมินต่อไปนี้ (การทำเหมืองหิน ทั้งสองวิธีประเมินค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้เท่ากัน)

ตารางแสดงรายละเอียดค่าจ้างแรงงานประจำเดือน

รายการ

จำนวน(คน)

ส่วนเหมืองหิน

ส่วนโรง

โม่หิน

ผู้จัดการทั่วไป เดือนละ 45,000 บาท

1

22,500

22,500

หัวหน้างาน 2 คน

2

12,500

12,500

คนขับรถ Back hoe 2 คน

2

20,000

0

คนขับรถบรรทุก 6 คน คนละ 8,000 บาท

6

48,000

0

คนงานเจาะระเบิด 4 คน คนละ 6,000 บาท

4

24,000

0

คนขับรถตักล้อยาง 1 คน คนละ 10,000 บาท

1

0

10,000

คนงานประจำโรงโม่หิน 4 คน คนละ 6,000 บาท

4

0

24,000

ช่างซ่อมบำรุงจำนวน 6 คนคนละ 10,000 บาท

6

30,000

30,000

เจ้าหน้าที่ การเงิน 2 คน คนละ 10,000 บาท

2

10,000

10,000

เจ้าหน้าที่ธุระการ 4 คน คนละ 6,000 บาท

4

12,000

12,000

คนงานทั่วไป 3 คน คนละ 5,000 บาท

3

10,000

5,000

รวม

35

189,000

126,000

รวมค่าจ้างแรงงานทั้งหมดประมาณเดือนละ

315,000

3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น และค่าใช้ไฟฟ้าเดือนละ 613,925 บาท

- เครื่องอัดลมขนาด 750 cfm. ทำงาน 10 ชั่วโมง/วัน เดือนละ 25 วัน ใช้น้ำมันชั่วโมงละ 35 ลิตร เดือนละ 8,750 ลิตร

- รถขุด Back hoe 2 คัน ทำงานวันละ 10 ชั่วโมง เดือนละ 25 วัน ใช้น้ำมันชั่วโมงละ 30 ลิตร เดือนละ 15,000 ลิตร

- รถ 10 ล้อ 6 คัน ทำงานวันละ 10 ชั่วโมง เดือนละ 25 วัน ใช้น้ำมันชั่วโมงละ 10 ลิตคต่อคัน เดือนละ 15,000 ลิตร

- รถกะบะและรถบรรทุกน้ำใช้น้ำมันรวมกันประมาณเดือนละ 1,500 ลิตร

- รถตักล้อยาง ใช้น้ำมัน ชั่วโมงละ 25 ลิตร ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง เดือนละ25 วัน รวมเดือน ละ 5,000 ลิตร

- ใช้น้ำมันหล่อลื่นรวมกัน ประมาณ เดือนละ 1,000 ลิตร

รวมปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเดือนละ 45,250 ลิตร

ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 9.70 บาท

ราคาน้ำมัน หล่อลื่น ลิตรละ 35 บาท

รวมค่าน้ำมัน ดีเชลและ น้ำมันหล่อลืีน เป็นเงิน 473,925 บาท

ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการโม่หินคิดอัตรา 2.5 บาท ต่อหิน 1.0 ตัน

หรือเดือนละ 40,000´ 2.5 = 100,000 บาท

ตารางรายละเอียดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และ ค่าไฟฟ้า ของการทำเหมืองหินบนภูเขาและโรงโม่หิน อัตราการผลิต 40000 ตัน/เดือน

รายการ

ปริมาณการใช้

คิดเป็นเงิน

ใช้ไฟฟ้า ต่อ

น้ำมันต่อเดือน

(บาท)

เดือน (บาท)

(ลิตร)

เครื่องจักรอุปกรณ์ ส่วนเหมืองหิน

เครื่องเจาะและเครื่องอัดลม

8,750

84,875

รถขุด Back hoe 2 คัน

15,000

145,500

รถบรรทุก 10 ล้อ 6 คัน

15,000

145,500

รถบรรทุกน้ำ 1 คัน

1,000

9,700

รถกะบะสำหรับงานบริการ 1 คัน

500

4,850

รวม

40,250

390,425

เครื่องจักรอุปกรณ์ ส่วนโรงโม่หินหิน

โรงโม่หิน 1 ชุด

100,000

รถตักล้อยาง 1 คัน

5,000

48,500

ใช้น้ำมันหล่อลื่นรวมกันเดือนละ(ลิตร)

1,000

35,000

รวมปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล และ

น้ำมันหล่อลื่นทั้งหมด

46,250

473,925

รวมค่าน้ำมันดีเซล ค่าน้ำมันหล่อลื่นและค่าไฟฟ้า เดือนละ

573,925

หมายเหตุ คิดราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ

9.7

บาท

คิดราคาน้ำมันหล่อลื่นลิตรละ

35

บาท

4. ค่าวัตถุระเบิดเดือนละประมาณ 100,000 บาท

- ค่า ANFO เดือนละ 4,500 กก. ราคา กก.ละ 12 บาท เงิน 54,000 บาท

- ค่าแก๊ป 400 นัด ราคานัดละ 30 บาท เงิน 12,000 บาท

- ค่าไดนาไมต์ 800 นัด ราคานัดละ 10 บาท เงิน 8,000 บาท

- ค่าน้ำมันดีเซลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 6,000 บาท

รวม 80,000 บาท

ค่าเจาะระเบิดย่อยประมาณ 20,000 บาท

 

5. ค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์และค่าอะไหล่เดือนละประมาณ 434,500 บาท ส่วนเหมืองหิน

คิดค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่อุปกรณ์ปีละ 10-15 % ของราคาเครื่องจักรอุปกรณ์เป็นเงินปีละ 3,054,000 บาท หรือเดือนละ 254,500 บาท

ส่วนโรงโม่หิน

คิดค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่อุปกรณ์ปีละ 9 % ของราคาเครื่องจักรอุปกรณ์เป็นเงินปีละ

2,160,000 หรือเดือนละ 180,000 บาท

ตารางรายละเอียดการคิดค่าซ่อมบำรุง และค่าอะไหล่อุปกรณ์ ของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ การทำเหมืองหินแบบขั้นบันไดบนภูเขา และโรงโม่หิน ที่ กำลังการผลิต 40,000 ตัน/เดือน

รายการ

ราคา (บาท)

ค่าใช้จ่ายต่อเดือน

ค่าใช้จ่ายต่อปี

คิดเป็น %

(บาท)

(บาท)

ต่อปี

ค่าเครื่องจักรอุปกรณ์ ส่วนเหมืองหิน

เครื่องเจาะและเครื่องอัดลม

4,000,000

50,000

600,000

15.0

เครื่องเจาะ Jack Hammer 3 ชุด

150,000

1,500

18,000

12.0

รถขุด Back hoe 2 คัน

9,000,000

90,000

1,080,000

12.0

รถบรรทุก 10 ล้อ 6 คัน

12,000,000

100,000

1,200,000

10.0

รถบรรทุกน้ำ 1 คัน

800,000

10,000

120,000

15.0

รถกะบะสำหรับงานบริการ 1 คัน

300,000

3,000

36,000

12.0

รวม

26,250,000

254,500

3,054,000

11.6

ค่าเครื่องจักรอุปกรณ์ ส่วนโรงโม่หินหิน

โรงโม่หิน 1 ชุด

20,000,000

150,000

1,800,000

9.0

รถตักล้อยาง 1 คัน

4,000,000

30,000

360,000

9.0

รวม

24,000,000

180,000

2,160,000

9.0

รวมทั้งสองส่วน

50,250,000

434,500

5,214,000

10.4

 

 

 

 

 

 

 

ต้นทุนการผลิต หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมการก่อสร้าง

การทำเหมืองหินแบบขั้นบันไดในพื้นที่ราบ

ประมาณการต้นทุน เพื่อการทำเหมืองหินและโรงโม่หิน อัตรากำลังการผลิต 40,000 ตัน ต่อเดือน

ต้นทุนด้านที่ดิน ค่าเจาะสำรวจและประเมิณผล และ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งประทานบัตร เป็นเงินประมาณ 13,000,000 บาท

- ค่าซื้อที่ดินจำนวน 100 ไร่ ไร่ละ 100,000 บาท เงิน 10,000,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งประทานบัตร 500,000 บาท

- ค่าเจาะสำรวจ 1,000 เมตร เมตรละ 1500 รวม 1,500,000 บาท

- ค่าพัฒนาหน้าเหมือง 1,000,000 บาท

ต้นทุนด้านเครื่องจักรอุปกรณ์ในการทำเหมือง ประมาณ 26,550,000 บาท

- เครื่องเจาะ Top Hammer ขนาดหัวเจาะ 3 นิ้ว 1 เครื่องพร้อมเครื่องอัดลมขนาด 750 cfm.

1เครื่อง รวมกัน ราคาประมาณ 4,000,000 บาท

- รถขุด Back hoe ขนาดบุ้งกี๋ 1.2 ลบ.เมตร ขนาด 200 แรงม้า 2 เครื่อง

ราคาประมาณ 9,000,000 บาท

- รถบรรทุก 10 ล้อ 6 คัน ราคาคันละ 2 ล้านบาท รวมกัน ประมาณ 12,000,000 บาท

- รถบรรทุกน้ำ 1 คัน พร้อมถังน้ำ 6,000 ลิตร ราคาประมาณ 800,000 บาท

- รถกะบะสำหรับบริการ 1 คัน ราคาประมาณ 300,000 บาท

- เครื่องเจาะ Jack hammer 3 เครื่อง รวมอุปกรณ์ ราคาประมาณ 150,000 บาท

- เครื่องสูบน้ำ ขนาด 200 แรงม้า ขนาดท่อสูบ 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ราคาประมาณ 300,000 บาท

ต้นทุนส่วนโรงโม่หิน ราคาประมาณ 24,000,000 บาท

- โรงโม่หิน 1 ชุด ประกอบด้วย jaw crusher ขนาด 40”x32” 1 ชุด jaw crusher ขนาด

40”x8” 4 ชุด ตะแกรงสั่น 3 ชุด สายพานและโครงสร้างทั้งหมด รวมกัน ราคาประมาณ 20,000,000 บาท

- รถตักล้อยาง ขนาดบุ้งกี๋ 2.3 ลบ.เมตร 1 คัน ราคาประมาณ 4,000,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

1.ค่าเสื่อมราคา เดือนละ 464,583 บาท

ส่วนเหมืองหิน ค่าเสื่อมราคาเดือนละ 264,583 บาท

- ค่าซื้อที่ดินค่าเจาะสำรวจและใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งประทานบัตรรวม 13,000,000 บาท คิดค่าเสื่อมราคา 25 ปี ปีละ 520,000 ล้านบาท หรือเดือนละ 43,333 บาท

- ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรอุปกรณ์ในการทำเหมือง เงิน 26,550,000 บาท คิดค่าเสื่อมราคา 10 ปี ปีละ 2,665,000 หรือเดือนละ 221,2500 บาท

ส่วนโรงโม่หิน ค่าเสื่อมราคาเดือนละ 200,000 บาท

โรงโม่หินราคา 20,000,000 บาท คิดค่าเสื่อมราคา 10 ปี ปีละ 2,000,000 เดือนละ 166,667 บาท

รถตักตักล้อยาง 1 คัน ราคา 4,000,000 บาท คิดค่าเสื่อมราคา 10 ปี ปีละ 400,000 บาท เดือนละ 33,333 บาท

ตารางรายละเอียดค่าเสื่อมราคา ต่างๆ ของการทำเหมืองหินแบบขั้นบันได บนพื้นราบและโรงโม่หิน กำลังการผลิต 40,000 ตัน/เดือน

รายการ

ราคา (บาท)

ประเมินอายุ

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคา

การใช้งาน (ปี)

ต่อปี (บาท)

ต่อเดือน (บาท)

ค่าที่ดิน ค่าเจาะสำรวจ และค่าประทานบัตร

ค่าซื้อที่ดิน 100 ไร่

10,000,000

25

400,000

33,333

ค่าเจาะสำรวจ

1,500,000

25

60,000

5,000

ค่าใช้จ่ายเพื่อได้มาซึ่งประทานบัตร

500,000

25

20,000

1,667

ค่าพัฒนาหน้าเหมือง

1,000,000

25

40,000

3,333

รวม

13,000,000

520,000

43,333

เครื่องจักรอุปกรณ์ ส่วนเหมืองหิน

เครื่องเจาะและเครื่องอัดลม

4,000,000

10

400,000

33,333

เครื่องเจาะ Jack Hammer 3 ชุด

150,000

10

15,000

1,250

รถขุด Back hoe 2 คัน

9,000,000

10

900,000

75,000

รถบรรทุก 10 ล้อ 6 คัน

12,000,000

10

1,200,000

100,000

รถบรรทุกน้ำ 1 คัน

800,000

10

80,000

6,667

รถกะบะสำหรับงานบริการ 1 คัน

300,000

10

30,000

2,500

เครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์

300,000

10

30,000

2,500

รวม

รวมค่าเสื่อมราคาส่วนโรงโม่หิน

39,550,000

3,175,000

264,583

เครื่องจักรอุปกรณ์ ส่วนโรงโม่หินหิน

โรงโม่หิน 1 ชุด

20,000,000

10

2,000,000

166,667

รถตักล้อยาง 1 คัน

4,000,000

10

400,000

33,333

รวม

24,000,000

2,400,000

200,000

รวมทั้งสองส่วน

63,550,000

5,575,000

464,583

 

 

2. ค่าจ้างแรงงานประมาณเดือนละ 315,000 บาท

ตารางแสดงรายละเอียดค่าจ้างแรงงานประจำเดือน

รายการ

จำนวน(คน)

ส่วนเหมืองหิน

ส่วนโรง

โม่หิน

ผู้จัดการทั่วไป เดือนละ 45,000 บาท

1

22,500

22,500

หัวหน้างาน 2 คน

2

12,500

12,500

คนขับรถ Back hoe 2 คน

2

20,000

คนขับรถบรรทุก 6 คน คนละ 8,000 บาท

6

48,000

คนงานเจาะระเบิด 4 คน คนละ 6,000 บาท

4

24,000

คนขับรถตักล้อยาง 1 คน คนละ 10,000 บาท

1

10,000

คนงานประจำโรงโม่หิน 4 คน คนละ 6,000 บาท

4

24,000

ช่างซ่อมบำรุงจำนวน 6 คนคนละ 10,000 บาท

6

30,000

30,000

เจ้าหน้าที่ การเงิน 2 คน คนละ 10,000 บาท

2

10,000

10,000

เจ้าหน้าที่ธุระการ 4 คน คนละ 6,000 บาท

4

12,000

12,000

คนงานทั่วไป 3 คน คนละ 5,000 บาท

3

10,000

5,000

รวม

35

189,000

126,000

รวมค่าจ้างแรงงานทั้งหมดประมาณเดือนละ

315,000

3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และค่าใช้ไฟฟ้าเดือนละ 603,025 บาท

- เครื่องอัดลมขนาด 750 cfm. ทำงาน 10 ชั่วโมง/วัน เดือนละ 25 วัน ใช้น้ำมันชั่วโมงละ 35 ลิตร เดือนละ 8,750 ลิตร

- รถขุด Back hoe 2 คัน ทำงานวันละ 10 ชั่วโมง เดือนละ 25 วัน ใช้น้ำมันชั่วโมงละ 30 ลิตร เดือนละ 15,000 ลิตร

- รถ 10 ล้อ 6 คัน ทำงานวันละ 10 ชั่วโมง เดือนละ 25 วัน ใช้น้ำมันชั่วโมงละ 10 ลิตรต่อคัน เดือนละ 15,000 ลิตร

- รถกะบะและรถบรรทุกน้ำใช้น้ำมันรวมกันประมาณเดือนละ 1,500 ลิตร

- เครื่องสูบน้ำ ขนาด 200 แรงม้า ใช้น้ำมัน ชั่วโมงละ 30 ลิตร เฉลี่ยทำงาน เดือนละ 10 วัน วันละ 10 ชั่วโมง รวมใช้น้ำมันเดือน ละ 3,000 ลิตร

- รถตักล้อยาง ใช้น้ำมัน ชั่วโมงละ 25 ลิตร ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง เดือนละ25 วัน รวมเดือน ละ 5,000 ลิตร

- ใช้น้ำมันหล่อลื่นรวมกัน ประมาณ เดือนละ 1,000 ลิตร

รวมปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเดือนละ 49,250 ลิตร

ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 9.70 บาท

ราคาน้ำมันหล่อลื่น ลิตรละ 35 บาท

รวมค่าน้ำมัน ดีเชลและ น้ำมันหล่อลืีน เป็นเงิน 503,025 บาท

- ประเมิน การใช้ไฟฟ้า เพื่อการโม่หิน ค่าไฟฟ้า ต่อตันหิน ที่โม่ได้ ประมาณตันละ 2.5 บาท โม่หินเดือนละ 40,000 ตัน ดังนั้น ค่าใชไฟฟ้าเดือนละ 100,000 บาท

รายละเอียดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และค่าไฟฟ้า ของการทำเหมืองหาบในพื้นราบ และโรงโม่หินกำลังการผลิตเดือนละ 40,000 ตัน

รายการ

ปริมาณการใช้

คิดเป็นเงิน

ใช้ไฟฟ้า ต่อ

น้ำมันต่อเดือน

(บาท)

เดือน (บาท)

(ลิตร)

เครื่องจักรอุปกรณ์ ส่วนเหมืองหิน

เครื่องเจาะและเครื่องอัดลม

8,750

84,875

รถขุด Back hoe 2 คัน

15,000

145,500

รถบรรทุก 10 ล้อ 6 คัน

15,000

145,500

รถบรรทุกน้ำ 1 คัน

1,000

9,700

รถกะบะสำหรับงานบริการ 1 คัน

500

4,850

เครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง

3,000

29,100

รวม

43,250

419,525

เครื่องจักรอุปกรณ์ ส่วนโรงโม่หินหิน

โรงโม่หิน 1 ชุด

100,000

รถตักล้อยาง 1 คัน

5,000

48,500

ใช้น้ำมันหล่อลื่นรวมกันเดือนละ(ลิตร)

1,000

35,000

รวมปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล และ

น้ำมันหล่อลื่นทั้งหมด

49,250

503,025

รวมค่าน้ำมันดีเซล ค่าน้ำมันหล่อลื่นและค่าไฟฟ้า เดือนละ

603,025

หมายเหตุ คิดราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ

9.7

บาท

คิดราคาน้ำมันหล่อลื่นลิตรละ

35

บาท

4. ค่าวัตถุระเบิดเดือนละประมาณ 100,000 บาท

- ค่า ANFO เดือนละ 4500 กก. ราคา กก.ละ 12 บาท เงิน 54,000 บาท

- ค่าแก๊ป 400 นัด ราคานัดละ 30 บาท เงิน 12,000 บาท

- ค่าไดนาไมต์ 800 นัด ราคานัดละ 10 บาท เงิน 8,000 บาท

- ค่าน้ำมันดีเซลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 6,000 บาท

รวม 80,000 บาท

ค่าเจาะระเบิดย่อยประมาณ 20,000 บาท

5. ค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์และค่าอะไหล่ เดือนละ 437,500 บาท

ส่วนเหมืองหิน เดือนละ 257,500 บาท

- คิดค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่อุปกรณ์ปีละ 10-15% ของราคาเครื่องจักรอุปกรณ์เป็นเงินปีละ 3,090,000 บาท หรือเดือนละ 257,500 บาท

ส่วนโรงโม่หิน

- คิดค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่อุปกรณ์ปีละ 9 % ของราคาเครื่องจักรอุปกรณ์เป็นเงินปีละ2,160,000 หรือเดือนละ 180,000 บาท

ตารางรายละเอียดการคิดค่า ซ่อมบำรุง และค่าอะไหล่อุปกรณ์ ของเครื่องจักรอุปกรณ์ ต่างๆ ของการทำเหมืองหิน แบบขั้นบันไดในพื้นที่ราบ และโรงโม่หิน อัตราการผลิต 40000 ตัน/เดือน

รายการ

ราคา (บาท)

ค่าใช้จ่ายต่อเดือน

ค่าใช้จ่ายต่อปี

คิดเป็น %

(บาท)

(บาท)

ต่อปี

เครื่องจักรอุปกรณ์ ส่วนเหมืองหิน

เครื่องเจาะและเครื่องอัดลม

4,000,000

50,000

600,000

15.0

เครื่องเจาะ Jack Hammer 3 ชุด

150,000

1,500

18,000

12.0

รถขุด Back hoe 2 คัน

9,000,000

90,000

1,080,000

12.0

รถบรรทุก 10 ล้อ 6 คัน

12,000,000

100,000

1,200,000

10.0

รถบรรทุกน้ำ 1 คัน

800,000

10,000

120,000

15.0

รถกะบะสำหรับงานบริการ 1 คัน

300,000

3,000

36,000

12.0

เครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์

300,000

3,000

36,000

12.0

รวม

26,550,000

257,500

3,090,000

11.6

ค่าเครื่องจักรอุปกรณ์ ส่วนโรงโม่หินหิน

โรงโม่หิน 1 ชุด

20,000,000

150,000

1,800,000

9.0

รถตักล้อยาง 1 คัน

4,000,000

30,000

360,000

9.0

รวม

9.0

รวมทั้งสองส่วน

50,550,000

437,500

5,250,000

10.4

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมินค่าใช้จ่ายประจำเดือนในการทำเหมืองและโรงโม่หิน

เหมืองหิน

เหมืองหิน

คิดเป็น %

รายการ

บนภูเขา

ในพื้นที่ราบ

โดยประมาณ

1. ค่าเสื่อมราคา

452,083

464,583

23.60

2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

473,925

503,025

24.74

3. ค่าไฟฟ้า

100,000

100,000

5.22

4. ค่าจ้างแรงงาน

315,000

315,000

16.44

5. ค่าวัตถุระเบิด

100,000

100,000

5.22

6. คืนเงินต้น และดอกเบี้ย ปีที่ 1

-

-

-

7. ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ และ

434,500

437,500

22.68

ค่าอะไหล่ วัสดุ ต่างๆ

8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

40,000

40,000

2.09

รวม

1,915,508

1,960,108

100.00

ผลิตหินได้เดือนละ(ตัน)

40,000

40,000

ดังนั้นค่าใช้จ่ายตันละ(บาท)

47.89

49.00

สรุปผลการประเมินค่าใช้จ่ายประจำเดือนเฉพาะส่วนการทำเหมืองหิน

เหมืองหิน

เหมืองหิน

คิดเป็น %

รายการ

บนภูเขา

ในพื้นที่ราบ

โดยประมาณ

1. ค่าเสื่อมราคา

252,083

264,583

20.56

2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

390,425

419,525

31.85

3. ค่าจ้างแรงงาน

189,000

189,000

15.42

4. ค่าวัตถุระเบิด

100,000

100,000

8.16

5. ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ และ

254,500

257,500

20.76

ค่าอะไหล่ วัสดุ ต่างๆ

6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

40,000

40,000

3.26

รวม

1,226,008

1,270,608

100.00

ผลิตหินได้เดือนละ (ตัน)

40,000

40,000

ดังนั้นค่าใช้จ่ายตันละ(บาท)

30.7

31.8

ต้นทุนการผลิตหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมหินก่อสร้าง

การทำเหมืองหินแบบขั้นบันไดบนภูเขา

ประมาณการต้นทุน เพื่อการทำเหมืองหินและโรงโม่หิน อัตรากำลังการผลิต 100,000 ตัน ต่อเดือน

ต้นทุนด้านค่าที่ดิน ค่าเจาะสำรวจและประเมินผล และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งประทานบัตร เป็นเงินประมาณ 10,000,000 บาท รายละเอียดดังนี้

- ค่าซื้อที่ดินรอบ ๆ ภูเขาประมาณ 25 ไร่ ๆ ละ 100,000 บาท เงิน 2,500,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งประทานบัตร 1,000,000 บาท

- ค่าเจาะสำรวจประมาณ 1,000 เมตรๆ ละ 1,500 บาท เงิน 1,500,000 บาท

- ค่าพัฒนาหน้าเหมืองให้เป็นขั้นบันได และค่าตัดถนน โดยให้ภูเขาสูงประมาณ 150 เมตร ต้องตัดถนนยาวประมาณ 1,500 เมตร กว้าง 8 เมตร ราคาเมตรละ 2,500 บาท คิดเป็นเงิน 3,750,000 บาท รวมค่าพัฒนาหน้าเหมืองเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 5,000,000 บาท

ต้นทุนด้านเครื่องจักรอุปกรณ์ในการทำเหมืองประมาณ 55,700,000 บาท

- เครื่องเจาะ Top hammer ติตตีนตะขาบขนาดรูเจาะ 3 นิ้ว 1 เครื่่อง พร้อมเครื่องอัดลมขนาด 850 cfm. 1 เครื่อง ราคารวมกัน 4,000,000 บาท

- เครื่องเจาะ ไฮดรอลิค ขนาดรูเจาะ 3 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

ราคา ประมาณ 8,000,000 บาท

- รถขุด Back hoe ขนาดบุ้งกี๋ 1.0 ลบ.เมตร ขนาด 180 แรงม้า 4 คัน คันละ 4.5 ล้านบาท

ราคารวมกัน ประมาณ 18,000,000 บาท

- รถบรรทุก 10 ล้อ 12 คัน ราคาคันละ 2 ล้านบาท รวมกัน ราคารวมกัน

ประมาณ 24,000,000 บาท

- รถบรรทุกน้ำ 1 คัน พร้อมถังน้ำ 6,000 ลิตร ราคา ประมาณ 800,000 บาท

- รถกะบะสำหรับบริการ 2 คัน ราคา ประมาณ 600,000 บาท

- เครื่องเจาะ Jack hammer 6 เครื่อง รวมอุปกรณ์ ราคา ประมาณ 300,000 บาท

ต้นทุนส่วนโรงโม่หิน ราคา ประมาณ 74,000,000 บาท

- โรงโม่หิน 1 ชุด ประกอบด้วย jaw crusher ขนาด 40”x32” 1 ชุด cone crusher ขนาด

10 ฟุต 3 ชุด ตะแกรงสั่น 3 ชุด สายพานลำเลียง ระบบโครงสร้างทั้งหมด รวมทั้งระบบไฟฟ้า รวมกัน ราคา ประมาณ 70,000,000 บาท

- รถตักล้อยาง ขนาดบุ้งกี๋ 2.3 ลบ.เมตร 1 คัน ราคา ประมาณ 4,000,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

1.ค่าเสื่อมราคา ประมาณเดือนละ 1,114,167 บาท

ส่วนเหมืองหิน เดือนละ 497,500 บาท

- ค่าซื้อที่ดินค่าเจาะสำรวจและใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งประทานบัตรรวม 10,000,000 บาท คิดค่าเสื่อมราคา 25 ปี ปีละ 400,000 ล้านบาท หรือเดือนละ 33,333 บาท

- ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรอุปกรณ์ในการทำเหมือง เงิน 55,700,000 บาท คิดค่าเสื่อมราคา 10 ปี ปีละ 5,570,000 หรือเดือนละ 464,167 บาท

ส่วนโรงโม่หิน เดือนละ 616,667 บาท

- โรงโม่หินราคา 70,000,000 บาท คิดค่าเสื่อมราคา 10 ปี ปีละ 7,000,000 เดือนละ 583,333 บาท

- รถตักตักล้อยาง 1 คัน ราคา 4,000,000 บาท คิดค่าเสื่อมราคา 10 ปี ปีละ 400,000 บาท เดือนละ 33,333 บาท

ตารางรายละเอียดการคิดค่าเสื่อมราคา ต่างๆ ของการทำเหมืองหินแบบขั้นบันได บนภูเขา และโรงโม่หิน กำลังการผลิตเดือนละ 100,000 ตัน

รายการ

ราคา (บาท)

ประเมินอายุ

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคา

การใช้งาน(ปี)

ต่อปี (บาท)

ต่อเดือน (บาท)

ค่าที่ดิน ค่าเจาะสำรวจ และประทานบัตร

ค่าซื้อที่ดิน 25 ไร่

2,500,000

25

100,000

8,333

ค่าเจาะสำรวจ

1,500,000

25

60,000

5,000

ค่าใช้จ่ายเพื่อได้มาซึ่งประทานบัตร

1,000,000

25

40,000

3,333

ค่าพัฒนาหน้าเหมืองให้เป็นขั้นบันได

5,000,000

25

200,000

16,667

รวม

10,000,000

400,000

33,333

ค่าเครื่องจักรอุปกรณ์ ส่วนเหมืองหิน

เครื่องเจาะและเครื่องอัดลม 1 ชุด

4,000,000

10

400,000

33,333

เครื่องเจาะไฮโดรลิค 1 ชุด

8,000,000

10

800,000

66,667

เครื่องเจาะ Jack Hammer 6 ชุด

300,000

10

30,000

2,500

รถขุด Back hoe 4 คัน

18,000,000

10

1,800,000

150,000

รถบรรทุก 10 ล้อ 12 คัน

24,000,000

10

2,400,000

200,000

รถบรรทุกน้ำ 1 คัน

800,000

10

80,000

6,667

รถกะบะสำหรับงานบริการ 2 คัน

600,000

10

60,000

5,000

รวม

55,700,000

5,570,000

464,167

รวมค่าเสื่อมราคาส่วนเหมืองหิน

65,700,000

5,970,000

497,500

ค่าเครื่องจักรอุปกรณ์ ส่วนโรงโม่หินหิน

โรงโม่หิน 1 ชุด

70,000,000

10

7,000,000

583,333

รถตักล้อยาง 1 คัน

4,000,000

10

400,000

33,333

รวมค่าเสื่อมราคาส่วนโรงโม่หิน

74,000,000

7,400,000

616,667

รวมทั้งสองส่วน

139,700,000

13,370,000

1,114,167

2. ค่าจ้างแรงงานประมาณเดือนละ 498,000 บาท

การทำเหมืองหิน ทั้งสองวิธีประเมินค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้เท่ากัน ประเมิน ค่าจ้างแรงงานประมาณ เดือนละ 498,000 บาท ตามรายการการประเมินต่อไปนี้

ตารางแสดงรายละเอียดค่าจ้างแรงงานประจำเดือน

รายการ

จำนวน(คน)

ส่วนเหมืองหิน

ส่วนโรงโม่หิน

ผู้จัดการทั่วไป เดือนละ 45,000 บาท

1

12,500

12,500

หัวหน้างาน 2 คน

2

12,500

12,500

คนขับรถ Back hoe 4 คน

4

40,000

0

คนขับรถบรรทุก 12 คน คนละ 8,000 บาท

12

96,000

0

คนงานเจาะระเบิด 8 คน คนละ 6,000 บาท

8

48,000

0

คนขับรถตักล้อยาง 1 คน

1

0

10,000

คนงานประจำโรงโม่หิน 10 คน คนละ 8,000 บาท

6

0

80,000

ช่างซ่อมบำรุงจำนวน 10 คนคนละ 10,000 บาท

10

50,000

50,000

เจ้าหน้าที่ การเงิน 2 คน คนละ 10,000 บาท

2

10,000

10,000

เจ้าหน้าที่ธุระการ 4 คน คนละ 6,000 บาท

4

12,000

12,000

คนงานทั่วไป 6 คน คนละ 5,000 บาท

6

15,000

15,000

รวม

56

296,000

202,000

รวมค่าจ้างแรงงานทั้งหมดประมาณเดือนละ

498,000

3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นและค่าใช้ไฟฟ้าเดือนละ 1,163,900 บาท

- เครื่องเจาะไฮดรอลิค ขนาดรูเจาะ 3 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องเจาะ Top hammer ขนาดรูเจาะ 3 นิ้วพร้อมเครื่องอัดลม ขนาด 850 cfm. จำนวน 1 เครื่อง ทำงาน 10 ชั่วโมง/วัน เดือนละ 25 วัน ใช้น้ำมันดีเซลรวมกันชั่วโมงละ 60 ลิตร เดือนละ 15,000 ลิตร

- รถขุด Back hoe 4 คัน ทำงานวันละ 10 ชั่วโมง เดือนละ 25 วัน ใช้น้ำมันชั่วโมงละ 30 ลิตร/คัน ใช้น้ำมันดีเซลรวมกันเดือนละ 30,000 ลิตร

- รถ 10 ล้อ 12 คัน ทำงานวันละ 10 ชั่วโมง เดือนละ 25 วัน ใช้น้ำมันดีเซลชั่วโมงละ 10 ลิตรต่อคัน เดือนละ 30,000 ลิตร

- รถกะบะและรถบรรทุกน้ำใช้น้ำมันดีเซลรวมกันประมาณเดือนละ 4,500 ลิตร

- รถตักล้อยาง ใช้น้ำมัน ชั่วโมงละ 30 ลิตร ทำงานวันละ 10 ชั่วโมง เดือนละ25 วัน รวมเดือน ละ 7,500 ลิตร

- ใช้น้ำมันหล่อลื่นรวมกัน ประมาณ เดือนละ 2,000 ลิตร

รวมปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเดือนละ 87,000 ลิตร

ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 9.70 บาท

ราคาน้ำมันหล่อลื่น ลิตรละ 35 บาท

รวมค่าน้ำมัน ดีเชลและ น้ำมันหล่อลืีน เป็นเงิน 913,900 บาท

- ประเมิน การใช้ไฟฟ้า เพื่อการโม่หิน ค่าไฟฟ้า ต่อตันหิน ที่โม่ได้ ประมาณตันละ 2.5 บาท โม่หินเดือนละ 100,000 ตัน ดังนั้น ค่าใชไฟฟ้าเดือนละ 250,000 บาท

ตารางรายละเอียดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และ ค่าไฟฟ้า ของการทำเหมืองหินบนภูเขาและ โรงโม่หิน กำลังการผลิตเดือนละ 100,000 ตัน

รายการ

ปริมาณการใช้

คิดเป็นเงิน

ใช้ไฟฟ้า ต่อ

น้ำมันต่อเดือน

(บาท)

เดือน (บาท)

(ลิตร)

เครื่องจักรอุปกรณ์ ส่วนเหมืองหิน

เครื่องเจาะ 2 ชุด

15,000

145,500

รถขุด Back hoe 4 คัน

30,000

291,000

รถบรรทุก 10 ล้อ 12 คัน

30,000

291,000

รถบรรทุกน้ำ 1 คัน

2,500

24,250

รถกะบะสำหรับงานบริการ 1 คัน

2,000

19,400

รวม

79,500

771,150

เครื่องจักรอุปกรณ์ ส่วนโรงโม่หิน

โรงโม่หิน 1 ชุด

250,000

รถตักล้อยาง 1 คัน

7,500

72,750

ใช้น้ำมันหล่อลื่นรวมกันเดือนละ(ลิตร)

2,000

70,000

รวมปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล และ

น้ำมันหล่อลื่นทั้งหมด

89,000

913,900

รวมค่าน้ำมันดีเซล ค่าน้ำมันหล่อลื่นและค่าไฟฟ้า เดือนละ

1,163,900

หมายเหตุ คิดราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ

9.7

บาท

คิดราคาน้ำมันหล่อลื่นลิตรละ

35

บาท

4. ค่าวัตถุระเบิดเดือนละประมาณ 263,000 บาท

- ค่า ANFO เดือนละ 14,000 กก. ราคา กก.ละ 12 บาท เงิน 168,000 บาท

- ค่าแก๊ป 1,000 นัด ราคานัดละ 30 บาท เงิน 30,000 บาท

- ค่าไดนาไมต์ 2,000 นัด ราคานัดละ 10 บาท เงิน 20,000 บาท

- ค่าน้ำมันดีเซลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 15,000 บาท

รวม 233,000 บาท

ค่าเจาะระเบิดย่อยประมาณ 30,000 บาท

6. ค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์และค่าอะไหล่ เดือนละ 1,067,500 บาท

ส่วนเหมืองหิน เดือนละ 537,500 บาท

- เครื่องจักรอุปกรณ์ส่วนเหมืองหินราคารวมกัน 55,700,000 บาทคิดค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่อุปกรณ์ปีละ 6-15 % ของราคาเครื่องจักรอุปกรณ์เป็นเงินปีละ 6,450,000 บาท หรือเดือนละ 537,500 บาท

ส่วนโรงโม่หิน เดือนละ 530,000 บาท

- คิดค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่อุปกรณ์ปีละ 8-9 % ของราคาเครื่องจักรอุปกรณ์เป็นเงินปีละ

6,360,000 หรือเดือนละ 530,000 บาท

ตารางราละเอียดการคิดค่าซ่อมบำรุง และค่าอะไหล่อุปกรณ์ ของเครื่องจักรอุปกรณ์ ต่างๆ การทำ เหมืองหินแบบขั้นบันไดบนภูเขา และโรงโม่หิน กำลังการผลิตเดือนละ 100,000 ตัน

รายการ

ราคา (บาท)

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย

คิดเป็น

ต่อเดือน(บาท)

ต่อปี(บาท)

%ต่อปี

ค่าเครื่องจักรอุปกรณ์ ส่วนเหมืองหิน

เครื่องเจาะ 2 ชุด

12,000,000

120,000

1,440,000

12.0

เครื่องเจาะ Jack Hammer 6 ชุด

300,000

1,500

18,000

6.0

รถขุด Back hoe 4 คัน

18,000,000

200,000

2,400,000

13.3

รถบรรทุก 10 ล้อ 12 คัน

24,000,000

200,000

2,400,000

10.0

รถบรรทุกน้ำ 1 คัน

800,000

10,000

120,000

15.0

รถกะบะสำหรับงานบริการ 1 คัน

600,000

6,000

72,000

12.0

รวม

55,700,000

537,500

6,450,000

11.6

ค่าเครื่องจักรอุปกรณ์ ส่วนโรงโม่หินหิน

โรงโม่หิน 1 ชุด

70,000,000

500,000

6,000,000

8.6

รถตักล้อยาง 1 คัน

4,000,000

30,000

360,000

9.0

รวม

74,000,000

530,000

6,360,000

8.6

รวมทั้งสองส่วน

129,700,000

1,067,500

12,810,000

9.9

 

 

ต้นทุนการผลิต หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมการก่อสร้าง

การทำเหมืองหินแบบขั้นบันไดในพื้นที่ราบ

ประมาณการต้นทุน เพื่อการทำเหมืองหินและโรงโม่หิน อัตรากำลังการผลิต 100,000 ตัน ต่อเดือน

ต้นทุนด้านที่ดิน ค่าเจาะสำรวจและประเมินผล และ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งประทานบัตร เป็นเงินประมาณ 13,000,000 บาท

- ค่าซื้อที่ดินจำนวน 100 ไร่ ไร่ละ 100,000 บาท เงิน 10,000,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งประทานบัตร 500,000 บาท

- ค่าเจาะสำรวจ 1000 เมตร เมตรละ 1500 รวม 1,500,000 บาท

- ค่าพัฒนาหน้าเหมือง 1,000,000 บาท

ต้นทุนด้านเครื่องจักรอุปกรณ์ในการทำเหมืองประมาณ 56,300,000 บาท

- เครื่องเจาะ Top hammer ติตตีนตะขาบขนาดรูเจาะ 3 นิ้ว 1 เครื่่อง พร้อมเครื่องอัดลมขนาด 850 cfm. 1 เครื่อง ราคารวมกัน 4,000,000 บาท

- เครื่องเจาะ ไฮดรอลิค ขนาดรูเจาะ 3 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

ราคา ประมาณ 8,000,000 บาท

- รถขุด Back hoe ขนาดบุ้งกี๋ 1.0 ลบ.เมตร ขนาด 180 แรงม้า 4 คัน คันละ 4.5 ล้านบาท

ราคารวมกัน ประมาณ 18,000,000 บาท

- รถบรรทุก 10 ล้อ 12 คัน ราคาคันละ 2 ล้านบาท รวมกัน ราคารวมกัน

ประมาณ 24,000,000 บาท

- รถบรรทุกน้ำ 1 คัน พร้อมถังน้ำ 6,000 ลิตร ราคา ประมาณ 800,000 บาท

- รถกะบะสำหรับบริการ 2 คัน ราคา ประมาณ 600,000 บาท

- เครื่องเจาะ Jack hammer 6 เครื่อง รวมอุปกรณ์ ราคา ประมาณ 300,000 บาท

- เครื่องสูบน้ำ ขนาด 200 แรงม้า ขนาดท่อสูบ 6 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์

ราคาประมาณ 600,000 บาท

ต้นทุนส่วนโรงโม่หิน ราคา ประมาณ 74,000,000 บาท

- โรงโม่หิน 1 ชุด ประกอบด้วย jaw crusher ขนาด 40”x32” 1 ชุด cone crusher ขนาด

10 ฟุต 3 ชุด ตะแกรงสั่น 3 ชุด สายพานลำเลียง ระบบโครงสร้างทั้งหมด รวมทั้งระบบไฟฟ้า รวมกัน ราคา ประมาณ 70,000,000 บาท

- รถตักล้อยาง ขนาดบุ้งกี๋ 2.3 ลบ.เมตร 1 คัน ราคา ประมาณ 4,000,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

1.ค่าเสื่อมราคา เดือนละ 1,139,167 บาท

ส่วนเหมืองหิน ค่าเสื่อมราคาเดือนละ 522,500 บาท

- ค่าซื้อที่ดินค่าเจาะสำรวจและใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งประทานบัตรรวม 13,000,000 บาท คิดค่าเสื่อมราคา 25 ปี ปีละ 520,000 ล้านบาท หรือเดือนละ 43,333 บาท

- ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรอุปกรณ์ในการทำเหมือง เงิน 56,300,000 บาท คิดค่าเสื่อมราคา 10 ปี ปีละ 5,630,000 หรือเดือนละ 469,167 บาท

ส่วนโรงโม่หิน ค่าเสื่อมราคาเดือนละ 616,667 บาท

โรงโม่หินราคา 70,000,000 บาท คิดค่าเสื่อมราคา 10 ปี ปีละ 7,00,000 เดือนละ 583,333 บาท

รถตักตักล้อยาง 1 คัน ราคา 4,000,000 บาท คิดค่าเสื่อมราคา 10 ปี ปีละ 400,000 บาท เดือนละ 33,333 บาท

ตารางรายละเอียดการคิดค่าเสื่อมราคาของการทำเหมืองหินแบบขั้นบันไดบนพื้นราบและโรงโม่หิน กำลังการผลิตเดือนละ 100,000 ตัน

รายการ

ราคา (บาท)

ประเมินอายุ

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคา

การใช้งาน(ปี)

ต่อปี (บาท)

ต่อเดือน (บาท)

ค่าที่ดิน ค่าเจาะสำรวจ และประทานบัตร

ค่าซื้อที่ดิน 100 ไร่

10,000,000

25

400,000

33,333

ค่าเจาะสำรวจ

1,500,000

25

60,000

5,000

ค่าใช้จ่ายเพื่อได้มาซึ่งประทานบัตร

500,000

25

20,000

1,667

ค่าพัฒนาหน้าเหมืองให้เป็นขั้นบันได

1,000,000

25

40,000

3,333

รวม

13,000,000

520,000

43,333

ค่าเครื่องจักรอุปกรณ์ ส่วนเหมืองหิน

เครื่องเจาะ 2 ชุด

12,000,000

10

1,200,000

100,000

เครื่องเจาะ Jack Hammer 6 ชุด

300,000

10

30,000

2,500

รถขุด Back hoe 4 คัน

18,000,000

10

1,800,000

150,000

รถบรรทุก 10 ล้อ 12 คัน

24,000,000

10

2,400,000

200,000

รถบรรทุกน้ำ 1 คัน

800,000

10

80,000

6,667

รถกะบะสำหรับงานบริการ 2 คัน

600,000

10

60,000

5,000

เครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์

600,000

10

60,000

5,000

รวม

56,300,000

5,630,000

469,167

รวมค่าเสื่อมราคาส่วนเหมืองหิน

69,300,000

6,270,000

522,500

ค่าเครื่องจักรอุปกรณ์ ส่วนโรงโม่หิน

โรงโม่หิน 1 ชุด

70,000,000

10

7,000,000

583,333

รถตักล้อยาง 1 คัน

4,000,000

10

400,000

33,333

รวม

74,000,000

7,400,000

616,667

รวมทั้งสองส่วน

143,300,000

13,670,000

1,139,167

2. ค่าจ้างแรงงานประมาณเดือนละ 498,000 บาท

ประเมินค่าจ้างแรงงานประมาณ เดือนละ 498,000 บาท ตามรายการการประเมินต่อไปนี้ (การทำเหมืองหิน ทั้งสองวิธีประเมินค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้เท่ากัน)

ตารางแสดงรายละเอียดค่าจ้างแรงงาน

รายการ

จำนวน(คน)

ส่วนเหมืองหิน

ส่วนโรงโม่หิน

ผู้จัดการทั่วไป เดือนละ 45,000 บาท

1

12,500

12,500

หัวหน้างาน 2 คน

2

12,500

12,500

คนขับรถ Back hoe 4 คน

4

40,000

คนขับรถบรรทุก 12 คน คนละ 8,000 บาท

12

96,000

คนงานเจาะระเบิด 8 คน คนละ 6,000 บาท

8

48,000

คนขับรถตักล้อยาง 1 คน

1

10,000

คนงานประจำโรงโม่หิน 10 คน คนละ 8,000 บาท

6

80,000

ช่างซ่อมบำรุงจำนวน 10 คนคนละ 10,000 บาท

10

50,000

50,000

เจ้าหน้าที่ การเงิน 2 คน คนละ 10,000 บาท

2

10,000

10,000

เจ้าหน้าที่ธุระการ 4 คน คนละ 6,000 บาท

4

12,000

12,000

คนงานทั่วไป 6 คน คนละ 5,000 บาท

6

15,000

15,000

รวม

56

296,000

202,000

รวมค่าจ้างแรงงานทั้งหมดประมาณเดือนละ

498,000

3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นและค่าใช้ไฟฟ้าเดือนละ 1,222,100 บาท

- เครื่องเจาะไฮดรอลิค ขนาดรูเจาะ 3 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องเจาะ Top hammer ขนาดรูเจาะ 3 นิ้วพร้อมเครื่องอัดลม ขนาด 850 cfm. จำนวน 1 เครื่อง ทำงาน 10 ชั่วโมง/วัน เดือนละ 25 วัน ใช้น้ำมันดีเซลรวมกันชั่วโมงละ 60 ลิตร เดือนละ 15,000 ลิตร

- รถขุด Back hoe 4 คัน ทำงานวันละ 10 ชั่วโมง เดือนละ 25 วัน ใช้น้ำมันชั่วโมงละ 30 ลิตร/คัน ใช้น้ำมันดีเซลรวมกันเดือนละ 30,000 ลิตร

- รถ 10 ล้อ 12 คัน ทำงานวันละ 10 ชั่วโมง เดือนละ 25 วัน ใช้น้ำมันดีเซลชั่วโมงละ 10 ลิตรต่อคัน เดือนละ 30,000 ลิตร

- รถกะบะและรถบรรทุกน้ำใช้น้ำมันดีเซลรวมกันประมาณเดือนละ 4,500 ลิตร

- รถตักล้อยาง ใช้น้ำมัน ชั่วโมงละ 30 ลิตร ทำงานวันละ 10 ชั่วโมง เดือนละ25 วัน รวมเดือน ละ 7,500 ลิตร

- เครื่องสูบน้ำ ขนาด 200 แรงม้า 1 เครื่อง ใช้น้ำมัน ชั่วโมงละ 30 ลิตร เฉลี่ยทำงาน วันละ 10 ชั่วโมง เดือนละ 20 วัน รวมใช้น้ำมันเดือน ละ 6,000 ลิตร

- ใช้น้ำมันหล่อลื่นรวมกัน ประมาณ เดือนละ 2,000 ลิตร

รวมปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเดือนละ 93,000 ลิตร

ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 9.70 บาท

ราคาน้ำมันหล่อลื่น ลิตรละ 35 บาท

รวมค่าน้ำมัน ดีเชลและ น้ำมันหล่อลืีน เป็นเงิน 972,100 บาท

- ประเมิน การใช้ไฟฟ้า เพื่อการโม่หิน ค่าไฟฟ้า ต่อตันหิน ที่โม่ได้ ประมาณตันละ 2.5 บาท โม่หินเดือนละ 100,000 ตัน ดังนั้น ค่าใชไฟฟ้าเดือนละ 250,000 บาท

ตารางรายละเอียดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และ ค่าไฟฟ้า ของการทำเหมืองหินบนพื้นราบและ โรงโม่หิน กำลังการผลิตเดือนละ 100,000 ตัน

รายการ

ปริมาณการใช้

คิดเป็นเงิน

ใช้ไฟฟ้า ต่อ

น้ำมันต่อเดือน

(บาท)

เดือน (บาท)

(ลิตร)

เครื่องจักรอุปกรณ์ ส่วนเหมืองหิน

เครื่องเจาะ 2 ชุด

15,000

145,500

รถขุด Back hoe 4 คัน

30,000

291,000

รถบรรทุก 10 ล้อ 12 คัน

30,000

291,000

รถบรรทุกน้ำ 1 คัน

2,500

24,250

รถกะบะสำหรับงานบริการ 1 คัน

2,000

19,400

เครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์

6,000

58,200

รวม

85,500

829,350

เครื่องจักรอุปกรณ์ ส่วนโรงโม่หิน

โรงโม่หิน 1 ชุด

250,000

รถตักล้อยาง 1 คัน

7,500

72,750

ใช้น้ำมันหล่อลื่นรวมกันเดือนละ(ลิตร)

2,000

70,000

รวมปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล และ

น้ำมันหล่อลื่นทั้งหมด

95,000

972,100

รวมค่าน้ำมันดีเซล ค่าน้ำมันหล่อลื่นและค่าไฟฟ้า เดือนละ

1,222,100

หมายเหตุ คิดราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ

9.7

บาท

คิดราคาน้ำมันหล่อลื่นลิตรละ

35

บาท

4. ค่าวัตถุระเบิดเดือนละประมาณ 263,000 บาท

- ค่า ANFO เดือนละ 14,000 กก. ราคา กก.ละ 12 บาท เงิน 168,000 บาท

- ค่าแก๊ป 1000 นัด ราคานัดละ 30 บาท เงิน 30,000 บาท

- ค่าไดนาไมต์ 2,000 นัด ราคานัดละ 10 บาท เงิน 20,000 บาท

- ค่าน้ำมันดีเซลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 15,000 บาท

รวม 233,000 บาท

ค่าเจาะระเบิดย่อยประมาณ 30,000 บาท

6. ค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์และค่าอะไหล่เดือนละ 1,073,500 บาท

ส่วนเหมืองหิน เดือนละ 543,500 บาท

- เครื่องจักรอุปกรณ์ส่วนเหมืองหิน ราคารวมกัน 56,300,000 บาทคิดค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่อุปกรณ์ปีละ 6-15% ของราคาเครื่องจักรอุปกรณ์เป็นเงินปีละ 6,522,000 บาท หรือเดือนละ 543,500 บาท

ส่วนโรงโม่หิน เดือนละ530,000 บาท

- คิดค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่อุปกรณ์ปีละ 8-9% ของราคาเครื่องจักรอุปกรณ์เป็นเงินปีละ

6,360,000 หรือเดือนละ 530,000 บาท

รายละเอียดการคิดค่าซ่อมบำรุง และค่าอะไหล่อุปกรณ์ ของเครื่องจักรอุปกรณ์ ต่างๆ การทำเหมืองหินแบบขั้นบันไดในพื้นที่ราบและโรงโม่หิน กำลังการผลิตเดือนละ 100,000 ตัน

รายการ

ราคา (บาท)

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย

คิดเป็น

ต่อเดือน(บาท)

ต่อปี(บาท)

%ต่อปี

ค่าเครื่องจักรอุปกรณ์ ส่วนเหมืองหิน

เครื่องเจาะ 2 ชุด

12,000,000

120,000

1,440,000

12.0

เครื่องเจาะ Jack Hammer 6 ชุด

300,000

1,500

18,000

6.0

รถขุด Back hoe 4 คัน

18,000,000

200,000

2,400,000

13.3

รถบรรทุก 10 ล้อ 12 คัน

24,000,000

200,000

2,400,000

10.0

รถบรรทุกน้ำ 1 คัน

800,000

10,000

120,000

15.0

รถกะบะสำหรับงานบริการ 2 คัน

600,000

6,000

72,000

12.0

เครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์

600,000

6,000

72,000

12.0

รวม

56,300,000

543,500

6,522,000

11.6

ค่าเครื่องจักรอุปกรณ์ ส่วนโรงโม่หิน

โรงโม่หิน 1 ชุด

70,000,000

500,000

6,000,000

8.6

รถตักล้อยาง 1 คัน

4,000,000

30,000

360,000

9.0

รวม

74,000,000

530,000

6,360,000

8.6

รวมทั้งสองส่วน

130,300,000

1,073,500

12,882,000

9.9

ตารางสรุปผลการประเมินค่าใช้จ่ายประจำเดือนในการทำเหมืองและโรงโม่หิน

เหมืองหิน

เหมืองหิน

คิดเป็น%

รายการ

บนภูเขา

ในพื้นที่ราบ

โดยประมาณ

1. ค่าเสื่อมราคา

1,114,167

1,139,167

26.51

2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

913,900

923,350

21.74

3. ค่าไฟฟ้า

250,000

250,000

5.95

4. ค่าจ้างแรงงาน

498,000

498,000

11.85

5. ค่าวัตถุระเบิด

260,000

260,000

6.19

6. คืนเงินต้น และดอกเบี้ย ปีที่ 1

0

0

-

7. ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ และ

1,067,500

1,073,500

25.40

ค่าอะไหล่ วัสดุ ต่างๆ

-

8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

100,000

100,000

2.38

รวม

4,203,567

4,244,017

100.00

ผลิตหินได้เดือนละ(ตัน)

100,000

100,000

ดังนั้นค่าใช้จ่ายตันละ(บาท)

42.04

42.44

สรุปผลการประเมินค่าใช้จ่ายประจำเดือนเฉพาะส่วนการทำเหมืองหิน

เหมืองหิน

เหมืองหิน

คิดเป็น%

รายการ

บนภูเขา

ในพื้นที่ราบ

โดยประมาณ

1. ค่าเสื่อมราคา

497,500

522,500

19.65

2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

841,150

874,850

33.22

3. ค่าจ้างแรงงาน

296,000

296,000

11.69

4. ค่าวัตถุระเบิด

260,000

260,000

10.27

5. ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ และ

537,500

543,500

21.23

ค่าอะไหล่ วัสดุ ต่างๆ

-

6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

100,000

100,000

3.95

รวม

2,532,150

2,596,850

100.00

ผลิตหินได้เดือนละ (ตัน)

100,000

100,000

ดังนั้นค่าใช้จ่ายตันละ(บาท)

25.3

26.0

 

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนโดยวิธีการหาผลตอบแทนการลงโดยวิธีการหาอัตาราผลตอบแทนตามบัญชีรายรับรายจ่าย (Accounting Rate of Return)

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนโดยวิธี นี้จะถือว่า การลงทุนสามารถทำได้ หากค่า A.R.R. ที่ได้ มีค่าไม่ ต่ำกว่า ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคาร ขั้นต่ำประเภทฝากประจำ 1 ปี ขึ้นไป

กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคาร = 10.75 %

สูตร % A.R.R. = ( ผลกำไรสุทธิ (เฉลี่ย) แต่ละปี ´ 100 )/เงินลงทุนเบื้องต้น

ตัวอย่าง

กรณีการทำเหมืองหินที่อัตรากำลังการผลิตเดือนละ 40,000 ตัน ขายหินได้ราคาตันละ 70 บาท

การทำเหมืองหิน บนภูเขาและโรงโม่หิน เงินลงทุนเบื้องต้น = 60,250,000 บาท

ผลกำไรเฉลี่ยต่อปี = 10,712,275 บาท

A.R.R. = 17.78 %

การทำเหมืองหิน บนพื้นราบและโรงโม่หิน เงินลงทุนเบื้องต้น = 63,550,000 บาท

ผลกำไรเฉลี่ยต่อปี = 10,525,075 บาท

A.R.R. = 16.56 %

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนโดยวิธีการหา ระยะเวลาคืนทุน (Pay Back Peroid)

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนโดยวิธี นี้ ถือว่าการลงทุนจะทำได้ถ้ามีระยะเวลาคืนทุน ภายใน ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ ในโครงการ (ในที่นี้คือ 10 ปี)

ตัวอย่าง

กรณีการทำเหมืองหินที่อัตรากำลังการผลิตเดือนละ 40,000 ตัน ขายหินได้ราคาตันละ 70 บาท

จากตารางวิเคราะห์การหมุนเวียนของกระแสเงินสด อาจประเมินได้ว่า

การทำเหมืองหิน บนภูเขาและโรงโม่หิน ระยะเวลาคืนทุน = 7.36 ปี

การทำเหมืองหิน บนพื้นราบและโรงโม่หิน ระยะเวลาคืนทุน = 7.40 ปี

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนโดยวิธีการหาค่าปัจจุบัน (Net Present Value: N.P.V.)

การวิเคราะห์ การลงทุนโดยวิธีนี้ จะกำหนดผลตอบแทนขั้นต่ำ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร ขั้นต่ำสุดโดยถือว่าการลงทุนจะทำได้เมื่อ ค่าปัจจุบัน (N.P.V.) มีค่ามากกว่า 0

สูตร Net Present Value = S P.V. - I

เมื่อ I = เงินลงทุนเบื้องต้น

S P.V. = ค่าปัจจุบันสุทธิสะสม (Cumulative Present Value)

r = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร

กำหนดให้ r = 17.0 %

D.F. = Discounted Factor = (1+r)n-1

n = ปีที่คิด Present Value

 

 

ตารางแสดงค่าปัจจุบัน (Net Present Value: N.P.V.) การทำเหมืองหินบนภูเขา และโรงโม่หินกรณี

ไม่มีการกู้เงินลงทุน ขายแร่ได้ เดือนละ 40,000 ตัน ตันละ 70 บาท

ปีที่

D.F.

ที่ 16.0 %

N.C.F.

P.V.

S P.V.

(1+0.16)-n+1

(D.F´ N.C.F.)

1

1.000

12,854,730

12,854,730

12,854,730

2

0.862

12,854,730

11,081,664

23,936,394

3

0.743

12,854,730

9,553,158

33,489,552

4

0.641

12,854,730

8,235,481

41,725,034

5

0.552

12,854,730

7,099,553

48,824,587

6

0.476

12,854,730

6,120,304

54,944,891

7

0.410

12,854,730

5,276,124

60,221,015

8

0.354

12,854,730

4,548,383

64,769,398

9

0.305

12,854,730

3,921,020

68,690,418

10

0.263

12,854,730

3,380,190

72,070,608

S P.V. -I =

11,820,608

> 0 ลงทุนได้

ตารางแสดงค่าปัจจุบัน (Net Present Value: N.P.V.) การทำเหมืองหินบนพื้นที่ราบ และโรงโม่หิน

ขายแร่ได้ เดือนละ 40,000 ตัน ตันละ 70 บาทกรณีไม่มีการกู้เงินลงทุน

ปีที่

D.F.

ที่ 16.0 %

N.C.F.

P.V.

S P.V.

(1+0.16)-n+1

(D.F´ N.C.F.)

1

1.000

12,630,090

12,630,090

12,630,090

2

0.862

12,630,090

10,888,009

23,518,099

3

0.743

12,630,090

9,386,214

32,904,313

4

0.641

12,630,090

8,091,564

40,995,877

5

0.552

12,630,090

6,975,486

47,971,363

6

0.476

12,630,090

6,013,350

53,984,714

7

0.410

12,630,090

5,183,923

59,168,636

8

0.354

12,630,090

4,468,899

63,637,535

9

0.305

12,630,090

3,852,499

67,490,034

10

0.263

12,630,090

3,321,120

70,811,154

S P.V. -I =

7,261,154

> 0 ลงทุนได้

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนโดยวิธีการหาค่า Discounted Cash Flow Rate of Return หรือ ค่า I.R.R. (Internal Rate of Return)

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนโดยวิธี นี้หาโดยการสมมุติอัตรา ค่าตอบแทนขึ้น สองค่า เพื่อการ คำนวณหาค่าตอบแทน ที่แท้จริง ซึ่งจะทำให้ค่าปัจจุบันเป็น ศูนย์ ถือว่าเป็นวิธีที่น่าเชื่อถือ และนิยมกัน แพร่หลายที่สุด การลงทุนสามารถทำได้ หากอัตราผลตอบแทน ที่ได้ ไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร

ค่าปัจจุบัน (Net Present Value) = D.F. ´ N.C.F (Net Cash Flow)

Discounted Factor (D.F.) = (1+r ) n

n = ปีที่คิดค่าปัจจุบัน

r = อัตราค่าตอบแทนต่อปี

ตารางแสดงการหา I.R.R. ของการทำเหมืองบนภูเขา และโรงโม่หิน

ขายหินได้ เดือนละ 40,000 ตัน ตันละ 70 บาท กรณีไม่มีการกู้เงินลงทุน

ปีที่

D.F

N.C.F.

ค่าปัจจุบัน

D.F

ค่าปัจจุบัน

(1+r)-n

(P.V.) ที่ r =

(1+r) -n

(P.V.) ที่ r =

0.16

0.17

0

1.000

-60,250,000

1.000

-60,250,000

1

0.862

12,854,730

11,081,664

0.855

10,986,949

2

0.743

12,854,730

9,553,158

0.731

9,390,554

3

0.641

12,854,730

8,235,481

0.624

8,026,115

4

0.552

12,854,730

7,099,553

0.534

6,859,927

5

0.476

12,854,730

6,120,304

0.456

5,863,186

6

0.410

12,854,730

5,276,124

0.390

5,011,270

7

0.354

12,854,730

4,548,383

0.333

4,283,137

8

0.305

12,854,730

3,921,020

0.285

3,660,801

9

0.263

12,854,730

3,380,190

0.243

3,128,889

10

0.227

12,854,730

2,913,957

0.208

2,674,264

1,879,834

-364,908

ดังนั้นผลตอบแทนที่ได้รับจริง (r ) =

16.84

% ลงทุนได้

 

 

 

 

ตารางแสดงการหา I.R.R. ของการทำเหมืองบนพื้นที่ราบ และโรงโม่หิน

ขายหินได้ 40,000 ตันตันละ 70 บาท กรณีไม่มีการกู้เงินลงทุน

ปีที่

D.F

N.C.F.

ค่าปัจจุบัน

D.F

ค่าปัจจุบัน

(1+r)-n

(P.V.) ที่ r =

(1+r)-n

(P.V.) ที่ r =

0.14

0.15

0

1.000

-63,550,000

1.000

-63,550,000

1

0.877

12,630,090

11,079,026

0.870

10,982,687

2

0.769

12,630,090

9,718,444

0.756

9,550,163

3

0.675

12,630,090

8,524,951

0.658

8,304,489

4

0.592

12,630,090

7,478,027

0.572

7,221,295

5

0.519

12,630,090

6,559,673

0.497

6,279,387

6

0.456

12,630,090

5,754,099

0.432

5,460,336

7

0.400

12,630,090

5,047,455

0.376

4,748,119

8

0.351

12,630,090

4,427,592

0.327

4,128,799

9

0.308

12,630,090

3,883,853

0.284

3,590,260

10

0.270

12,630,090

3,406,889

0.247

3,121,965

2,330,010

-162,500

ดังนั้นผลตอบแทนที่ได้รับจริง (r ) =

14.93

% ลงทุนไม่ได้

สรุปผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนทั้ง 4 วิธี ของการทำเหมืองบนภูเขาและโรงโม่หิน

ขายหินได้เดือนละ 40,000 ตันตันละ 70 บาท กรณีไม่มีการกู้เงินลงทุน

วิธีการวิเคราะห์การลงทุน

อัตราผลตอบแทนการลงทุน

การตัดสินใจในการลงทุน

โดยการหาผลตอบแทนการลงตามบัญชีรายรับรายจ่าย (Accounting Rate of Return)

17.78 %

ลงทุนได้

โดยการหาระยะเวลาคืนทุน (Pay back period)

คืนทุนใน 7.36 ปี

ลงทุนได้

โดยการหาค่าปัจจุบัน (Net Present Value)

> 16.0 %

ลงทุนได้

โดยการหา DCFROR: Discounted Cash Flow Rate of Return

16.84 %

ลงทุนได้

 

 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนทั้ง 4 วิธี ของการทำเหมืองบนพื้นที่ราบและโรงโม่หิน

ขายหินได้เดือนละ 40,000 ตันตันละ 70 บาท กรณีไม่มีการกู้เงินลงทุน

วิธีการวิเคราะห์การลงทุน

อัตราผลตอบแทนการลงทุน

การตัดสินใจในการลงทุน

โดยการหาผลตอบแทนการลงตามบัญชีรายรับรายจ่าย (Accounting Rate of Return)

16.56 %

ลงทุนได้

โดยการหาระยะเวลาคืนทุน (Pay back period)

คืนทุนใน7.40 ปี

ลงทุนได้

โดยการหาค่าปัจจุบัน (Net Present Value)

>16.0 %

ลงทุนได้

โดยการหา DCFROR: Discounted Cash Flow Rate of Return

14.93 %

ลงทุนไม่ได้

สรุปผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนทั้ง 4 วิธี ของการทำเหมืองบนภูเขาและโรงโม่หิน

ขายหินได้เดือนละ 100,000 ตันตันละ 70 บาท กรณีไม่มีการกู้เงินลงทุน

วิธีการวิเคราะห์การลงทุน

อัตราผลตอบแทนการลงทุน

การตัดสินใจในการลงทุน

โดยการหาผลตอบแทนการลงตามบัญชีรายรับรายจ่าย (Accounting Rate of Return)

21.99 %

ลงทุนได้

โดยการหาระยะเวลาคืนทุน (Pay back period)

คืนทุนใน 4.23 ปี

ลงทุนได้

โดยการหาค่าปัจจุบัน (Net Present Value)

>16.0 %

ลงทุนได้

โดยการหา DCFROR: Discounted Cash Flow Rate of Return

23.08 %

ลงทุนได้

สรุปผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนทั้ง 4 วิธี ของการทำเหมืองบนพื้นที่ราบและโรงโม่หิน

ขายหินได้้เดือนละ 100,000 ตันตันละ 70 บาท กรณีไม่มีการกู้เงินลงทุน

วิธีการวิเคราะห์การลงทุน

อัตราผลตอบแทนการลงทุน

การตัดสินใจในการลงทุน

โดยการหาผลตอบแทนการลงตามบัญชีรายรับรายจ่าย (Accounting Rate of Return)

21.41%

ลงทุนได้

โดยการหาระยะเวลาคืนทุน (Pay back period)

คืนทุนใน 5.23 ปี

ลงทุนได้

โดยการหาค่าปัจจุบัน (Net Present Value)

>16.0 %

ลงทุนได้

โดยการหา DCFROR: Discounted Cash Flow Rate of Return

22.55 %

ลงทุนได้